چاپ

فسخ

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

فسخ

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی، رشد اقتصادی (زراعت )، رشد اجتماعی (دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی).
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک ارغستان الی معروف ولایت کندهار لات دوم 020+34 کیلومتر الی 580+72 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت برنده نهایی

افغانی

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

سروی و دیزاین سرک ولسوالی معروف الی ارغستان ولایت کندهار بطول 69 کیلومتر

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

انتخاب بر اساس قیمت و کیفیت

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت خدماتی سروی و انجنیری لندسکیپ

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت خدماتی سروی و انجنیری لندسکیپ,

شرکت برنده نهایی

472,800.00
دالر

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1394/09/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

سروی و دیزاین سرک ولسوالی معروف الی ارغستان ولایت کندهار بطول 69 کیلومتر

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

شرکت خدماتی سروی و انجنیری لندسکیپ,

شرکت قراردادی

472,800.00
دالر

قیمت قرارداد

472,800.00
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1394/09/30

تاریخ ختم قرارداد

1394/09/30

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • مشاورین ذریعه مکتوب نمبر 116 مورخ 1394/01/09 احکام مقام وزارت را کسب کرده برای قرارداد مذکور بخاطر تکمیل دیزاین و اسناد تخنیکی پروژه مطابق قرارداد الی تاریخ 12 جولای 2015 تمدید زمانی بدست آورد .
  • مشاورین ذریعه مکتوب نمبر 537 مورخ 1394/06/11 احکام مقام وزارت را کسب کرده برای قرارداد مذکور به خاطر شامل شاختن نظریات تخنیکی ضرورت های وزارت در دیزاین طبق لایحه وظایف و ارایه پرداخت ها مطابق بند 2.5.3 قرارداد الی تاریخ 1394/09/30 مطابق 21 دسامبر 2015 تمدید زمانی بدست آورده است . و همچنان تمدید زمانی بخاطر بدست آوردن انوایس های باقیمانده ضروت می باشد .

دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارغستان الی ولسوالی معروف لات دوم

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه