چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

99.25%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
امام صاحب (کندز) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 10 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1395 420538
عکس ها
هدف پروژه
دست رسی بهتر مردم به خدمات، اتصال محلی، بهبود وضعیت محیط زیستی، توسعۀ شهری، رشد ترانزیت.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار پروژه اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز بطول 954+11 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی مقید

روش تدارکات

1397/06/31

شروع اعلان داوطلبی

1397/04/30 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی افغان صداقت و باختر افغان بطور مشترک (JV)

شرکت هایی داوطلب

1397/05/10 -

شروع/ختم ارزیابی آفرها

13,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/06/31 - 1397/07/06

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان صداقت,

شرکت برنده نهایی

642,475,281.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/08/20

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/02/20

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار پروژه اسفالت سرک های داخل شهر ولسوالی امام صاحب ولایت کندز بطول 954+11 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی افغان صداقت,

شرکت قراردادی

642,475,281.00
افغانی

قیمت قرارداد

642,475,281.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

637,681,920.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/08/20

تاریخ شروع قرارداد

1399/02/20

تاریخ ختم قرارداد

1399/02/20

تاریخ ختم نهایی

1 سال 5 ماه 27 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اسفالت سرک های داخل شهر امام صاحب

نام پروژه

637,681,920.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1399/02/20

تاریخ تکمیل پروژه