چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

19.30%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

14.19%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
کابل (کابل), میدان شهر (میدان وردک) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 24 ( کیلومتر) / 11 (متر حکومت افغانستان 1396 420533
عکس ها
هدف پروژه
اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک، تسهیل سیستم ترانسپورت مسافربری، رشد اقتصادی، کاهش فواصل و کاهش هزینه های ترانسپورتی.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه اعمار سرک کابل الی میدان شهر لین دوم قسمت اول از پل کمپنی الی بازار درانی بطول 550+24 کیلومتر ولایت میدان وردک

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/03/04

شروع اعلان داوطلبی

1397/04/06 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز و شرکت ساختمانی تکنالوجست افغانستان JV,شرکت ساختمانی انت,شرکت ساختمانی بادغیس,شرکت ساختمانی مشرق و شرکت ساختمانی گلکسی اسکای JV

شرکت هایی داوطلب

1397/04/06 - 1397/06/03

شروع/ختم ارزیابی آفرها

36,500,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/06/21 - 1397/07/28

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز, شرکت تکنالوجیستس افغانستان,

شرکت برنده نهایی

1,646,355,554.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/08/27

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/08/27

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه اعمار سرک کابل الی میدان شهر لین دوم قسمت اول از پل کمپنی الی بازار درانی بطول 550+24 کیلومتر ولایت میدان وردک

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز, شرکت تکنالوجیستس افغانستان,

شرکت قراردادی

1,646,355,554.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,646,355,554.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

233,678,817.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/08/27

تاریخ شروع قرارداد

1400/08/27

تاریخ ختم قرارداد

1400/08/27

تاریخ ختم نهایی

3 سال 0 ماه 0 روز

مدت قرارداد

19.30%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان شاهرا کابل الی میدان شهر از پل کمپنی (لات اول)

نام پروژه

233,678,817.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/08/27

تاریخ تکمیل پروژه