چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

20.10%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

14.19%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
کابل (کابل), میدان شهر (میدان وردک) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 24.5 ( کیلومتر) / 11 (متر حکومت افغانستان 1396 420533
عکس ها
هدف پروژه
اتصال منطقوی، تسهیل ترافیک، تسهیل سیستم ترانسپورت مسافربری، رشد اقتصادی، کاهش فواصل و کاهش هزینه های ترانسپورتی.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه اعمار سرک کابل الی میدان شهر لین دوم قسمت اول از پل کمپنی الی بازار درانی بطول 550+24 کیلومتر ولایت میدان وردک

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/03/04

شروع اعلان داوطلبی

1397/04/06 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز و شرکت ساختمانی تکنالوجست افغانستان JV,شرکت ساختمانی انت,شرکت ساختمانی بادغیس,شرکت ساختمانی مشرق و شرکت ساختمانی گلکسی اسکای JV

شرکت هایی داوطلب

1397/04/06 - 1397/06/03

شروع/ختم ارزیابی آفرها

36,500,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/06/21 - 1397/07/28

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت برنده نهایی

1,646,355,554.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/08/27

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/08/27

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه اعمار سرک کابل الی میدان شهر لین دوم قسمت اول از پل کمپنی الی بازار درانی بطول 550+24 کیلومتر ولایت میدان وردک

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت قراردادی

1,646,355,554.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,646,355,554.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

233,678,817.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/08/27

تاریخ شروع قرارداد

1400/08/27

تاریخ ختم قرارداد

1400/08/27

تاریخ ختم نهایی

3 سال 0 ماه 0 روز

مدت قرارداد

20.10%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان شاهرا کابل الی میدان شهر از پل کمپنی (لات اول)

نام پروژه

233,678,817.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/08/27

تاریخ تکمیل پروژه