چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

24.30%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

15.70%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
نجراب (کاپیسا) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 15.5 ( کیلومتر) / 6.6 (متر حکومت افغانستان 1395 420447
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی (ولسوالی ها به مرکز شهر کاپیسا)، رشد اقتصادی (انکشاف زراعت و فراورده های زراعتی) و بهبود وضعیت محیط زیستی.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش ( خارج دره ٬ کله حوت ٬ غچولان و جورغل ) بطول (562.87+15 ) کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/04/17

شروع اعلان داوطلبی

1397/05/07 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی یونیک بیلدرز

شرکت هایی داوطلب

1397/05/10 - 1397/09/27

شروع/ختم ارزیابی آفرها

14,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/10/25 - 1397/11/02

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت برنده نهایی

605,758,749.27
افغانی

قیمت قرارداد

1398/02/02

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/08/02

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل چهار بخش ( خارج دره ٬ کله حوت ٬ غچولان و جورغل ) بطول (562.87+15 ) کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت قراردادی

605,758,749.27
افغانی

قیمت قرارداد

605,758,749.27
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

95,076,108.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/02/02

تاریخ شروع قرارداد

1399/08/02

تاریخ ختم قرارداد

1400/09/23

تاریخ ختم نهایی

2 سال 7 ماه 23 روز

مدت قرارداد

24.30%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

1 سال 1 ماه 22 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا شامل 4 بخش (خارج دره، کله حوت ، غچولان، جورغل) به طول 562.87+15 کیلو متر

نام پروژه

95,076,108.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/09/23

تاریخ تکمیل پروژه