چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

50.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

31.54%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
دره صوف بالا (سمنگان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 37.194 ( کیلومتر) / 10 (متر حکومت افغانستان 1394 420443
عکس ها
هدف پروژه
رشد اقتصادی (استخراج معادن)، تسهیل خدمات اجتماعی (صحت، معارف)، توسعۀ شهری و بهبود وضعیت محیط زیست.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار سرک شباشک ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان بطول 37.194

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/12/21

شروع اعلان داوطلبی

1396/02/12 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی وینکو امتیاز و شرکت کانسترکشن توریزم انرژی اند ترید اوزدیمیر,به تعداد 2 شرکت در داوطلبی اشتراک نموده است.

شرکت هایی داوطلب

1396/02/26 - 1396/05/15

شروع/ختم ارزیابی آفرها

700,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1396/12/01 - 1396/12/08

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی وینکو امتیاز,

شرکت برنده نهایی

1,493,680,397.90
افغانی

قیمت قرارداد

1397/03/10

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/01/14

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار سرک شباشک ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان بطول 37.194

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی وینکو امتیاز,

شرکت قراردادی

1,493,680,397.90
افغانی

قیمت قرارداد

1,493,680,397.90
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

471,086,053.45
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/03/10

تاریخ شروع قرارداد

1400/01/14

تاریخ ختم قرارداد

1401/03/11

تاریخ ختم نهایی

4 سال 0 ماه 1 روز

مدت قرارداد

50.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

1 سال 1 ماه 28 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان دره صوف الی معدن شباشک

نام پروژه

471,086,053.45 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1401/03/11

تاریخ تکمیل پروژه