چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

83.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

68.21%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بادپخ (لغمان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 20.66 ( کیلومتر) / 6 (متر حکومت افغانستان 1396 420388
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی، بهبود در عرضۀ خدمات اجتماعی (خدمات شهری، معارف و صحت)، بهبود وضعیت محیط زیستی، بهبود امنیتی، کوتاه کردن فاصله بین مرکز و ولسوالی ها.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه سرک مهترلام بابا الی ولسوالی بادپخ ولایت لغمان بخش اول به طول 20.660 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/05/31

شروع اعلان داوطلبی

1395/06/28 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

(3) داوطلب

شرکت هایی داوطلب

1395/07/10 - 1395/08/16

شروع/ختم ارزیابی آفرها

12,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/09/06 - 1395/09/13

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

ایچکو کانسترکشن کمپنی,

شرکت برنده نهایی

319,991,737.91
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/11

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/01/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه سرک مهترلام بابا الی ولسوالی بادپخ ولایت لغمان بخش اول به طول 20.660 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

ایچکو کانسترکشن کمپنی,

شرکت قراردادی

319,991,737.91
افغانی

قیمت قرارداد

319,991,737.91
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

218,261,237.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/11

تاریخ شروع قرارداد

1398/01/10

تاریخ ختم قرارداد

1398/11/20

تاریخ ختم نهایی

2 سال 4 ماه 6 روز

مدت قرارداد

83.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

0 سال 10 ماه 12 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی شدید بلی 420 حل شده

ساختمان سرک لغمان- بادپخ (لات اول)

نام پروژه

218,261,237.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/11/20

تاریخ تکمیل پروژه