چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

43.43%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

35.67%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
جاغوری (غزنی), قره باغ (غزنی) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 30.37 ( کیلومتر) / 6 (متر حکومت افغانستان 1391 420366
عکس ها
هدف پروژه
اعمار وساختمان این سرک بسیار ازارش خوبی برخوردار است زیرا این سرک ولایت ارزگان ،ولسوالی اجرستان ، ولسوالی مالستان ،ولسوالی جاغوری ،ولسوالی خاک افغان ،ولسوالی جغتو وولسوالی قرباغ را به مرکز ولایت وصل نموده دررشد اقتصاد ولسوالی های فوق تاثیر مستقیم دارد از طرف دیگر برای صدها نفر از ساکنین محل زمینه کارا را فراهم میسازد ،ازاین لحاظ وزارت فواید عامه ساختن این سرک را در اولویت کاری خویش قرار داده است .
نظریات مردم
ثبت نظریه

دیزاین وساختمان سرک قره باغ الی جاغوری به طول 30.368 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی مقید

روش تدارکات

1395/10/25

شروع اعلان داوطلبی

1395/11/25 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله,2 شرکت ساختمانی تهیه و تولید مواد ساختمانی,3,شرکت ساختمانی افغان وردک,4 شرکت ساختمانی بابر نبات,5شرکت ساختمانی بنیاد افغان,6 شرکت ساختمانی و سرکسازی کاسمو,7شرکت ساختمانی ایگل گروپ

شرکت هایی داوطلب

1395/12/16 - 1396/06/15

شروع/ختم ارزیابی آفرها

22,600,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/06/16 - 1396/06/23

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی فیض, شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله,

شرکت برنده نهایی

865,674,234.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/09/08

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/09/08

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

دیزاین وساختمان سرک قره باغ الی جاغوری به طول 30.368 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی فیض, شرکت ساختمانی و انجنیری فضل الله,

شرکت قراردادی

865,674,234.00
افغانی

قیمت قرارداد

885,238,831.72
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

315,786,244.45
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/09/08

تاریخ شروع قرارداد

1398/09/08

تاریخ ختم قرارداد

1400/04/01

تاریخ ختم نهایی

3 سال 6 ماه 21 روز

مدت قرارداد

43.43%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

1 سال 6 ماه 22 روز

مدت تعدیل شده

19,564,597.72

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات خفیف 1396/09/08 خیر 0 اتفاق افتاده 1397/02/28
جزئیات : سردی هوا رفع گردیده . ولی شرکت به اساس نامه شماره 13 مورخه 15-1-1397 عنوانی مقام محترم وزارت عدم تطبیق کوردینات بینج مارک ها را در ساحه کار وانمود ساخته ، درنتجه آمریت زون غرب ذریعه نامه شماره 53 مورخه 20/01/1397 عنوانی ریاست محترم پروژه سازی خواهان حل مشکلات پروژه گردیده اند .
تصمیم اتخاذ شده : انجنیر برای حل سروی از ریاست عمومی پروژه سازی در محل کار اعزام گردیده وطی گزارش تلیفونی از حل آن برایم اطمنان داد

دیزاین و ساختمان سرک قره باغ الی جاغوری

نام پروژه

315,786,244.45 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/04/01

تاریخ تکمیل پروژه