چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

65.10%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

35.50%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
نیلی (دایکندی) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 8.8 ( کیلومتر) / 14 (متر حکومت افغانستان 1392 420365
عکس ها
هدف پروژه
دست رسی به خدمات (شهری، آموزشی و صحی)، اتصال محلی، توسعۀ شهری، بهبود وضعیت محیط زیستی.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک های داخل شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.8 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/12/21

شروع اعلان داوطلبی

1397/01/13 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی نوید نوری و سالم بگرام، ابرام گلوبل گروپ ساختمانی و شرکت ساختمانی سرک سازی و تولید مواد ساختمانی تابش امید لیمیتد (مشترک)

شرکت هایی داوطلب

1397/01/14 - 1397/02/19

شروع/ختم ارزیابی آفرها

13,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/03/08 - 1397/03/15

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی نوید نوری سالم بگرام, شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی تابش امید لمتید,

شرکت برنده نهایی

631,323,613.10
افغانی

قیمت قرارداد

1397/05/20

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/11/20

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک های داخل شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.8 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی نوید نوری سالم بگرام, شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی تابش امید لمتید,

شرکت قراردادی

631,323,613.10
افغانی

قیمت قرارداد

631,323,613.10
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

224,095,569.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/05/20

تاریخ شروع قرارداد

1398/11/20

تاریخ ختم قرارداد

1400/03/19

تاریخ ختم نهایی

2 سال 9 ماه 27 روز

مدت قرارداد

65.10%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

1 سال 3 ماه 29 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ساختمان سرک های داخل شهر نیلی ولایت دایکندی به طول 8.8 کیلومتر

نام پروژه

224,095,569.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/03/19

تاریخ تکمیل پروژه