چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

متوقف

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
خوشی (لوگر), محمد آغه (لوگر) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 26.58 ( کیلومتر) / 10 (متر حکومت افغانستان 1391 420360
عکس ها
هدف پروژه
اتصال محلی، توسعۀ اقتصادی (رشد زراعت)، بهبود وضعیت اجتماعی از طریق دستیابی به خدمات.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان سرک خوشی الی محمد آغه ولایت لوگر بطول 577+26 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی مقید

روش تدارکات

1397/04/01

شروع اعلان داوطلبی

1397/04/24 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

یک شرکت(شرکت ساختمانی اسلام تریدنگ کانسورشیم)

شرکت هایی داوطلب

1397/04/26 - 1397/06/19

شروع/ختم ارزیابی آفرها

31,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/06/19 - 1397/06/25

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی اسلام تریدینگ کنسورشیم,

شرکت برنده نهایی

1,073,191,820.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/08/27

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/02/27

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان سرک خوشی الی محمد آغه ولایت لوگر بطول 577+26 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی اسلام تریدینگ کنسورشیم,

شرکت قراردادی

1,073,191,820.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,073,191,820.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

مجموعه پرداخت

1397/08/27

تاریخ شروع قرارداد

1399/02/27

تاریخ ختم قرارداد

1400/02/21

تاریخ ختم نهایی

2 سال 5 ماه 22 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

متوقف

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 11 ماه 25 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی متوسط 1398/09/18 بلی 0 اتفاق افتاده
جزئیات : فعالیت های پروژه به تاریخ 1398/09/18 توسط مخالفین دولت متوقف شده اگر چه شرکت قراردادی در سال جاری تعهد را جهت اغاز فعالیت های پروژه به مقام وزارت فوایدعامه نمود ولی شرکت قراردادی خلاف تعهد فعالیت های پروژه را اغاز ننموده بناء شرکت قراردادی اراده کار را ندارد و در قبال کارهای فزیکی پروژه سهلنکاری و غفلت وظیفوی نموده و مینمایند.
1 مشکلات تخنیکی متوسط 1398/04/05 خیر 0 اتفاق افتاده 1398/07/30
جزئیات : عدم تطبیق دیزاین در ساحه که به این اساس سروی دوباره و دیزاین دوباره پروژه به تاریخ 1398/07/30 به طول پنج کیلومتر دیزاین دوباره پروژه در خدمت شرکت قراردادی و تیم مراقبت کننده پروژه قرارگرفت.

دیزاین سرک ولسوالی خوشی الی ولسوالی محمد آغه

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/02/21

تاریخ تکمیل پروژه