چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مهترلام (لغمان) ریاست حفظ و مراقبت سرک ها (اجناس - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان 1399 420568
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

قرارداد سه قلم روغنیات و وسایط وماشین الات ولایت لغمان

عنوان تدارکات

اجناس

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

پمپ تیل شهرک سلطان غازی بابا,

شرکت برنده نهایی

1,856,900.00
افغانی

قیمت قرارداد

1398/12/17

تاریخ مکتوب آغاز کار

1399/09/13

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

قرارداد سه قلم روغنیات و وسایط وماشین الات ولایت لغمان

عنوان قرارداد

اجناس

نوع قرارداد

پمپ تیل شهرک سلطان غازی بابا,

شرکت قراردادی

1,856,900.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,856,900.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

1,856,900.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/12/17

تاریخ شروع قرارداد

1399/09/13

تاریخ ختم قرارداد

1399/09/13

تاریخ ختم نهایی

0 سال 8 ماه 26 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

قرارداد سه قلم روغنیات و وسایط وماشین الات ولایت لغمان

نام پروژه

1,856,900.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه

قرارداد سه قلم روغنیات و وسایط وماشین الات ولایت لغمان

عنوان قرارداد

اجناس

نوع قرارداد

1398/12/17

تاریخ شروع قرارداد

1399/09/13

تاریخ ختم قرارداد

1399/09/13

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

1,856,900.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,856,900.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت