چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

96.71%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
شبرغان (جوزجان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 51.3 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1390 420336
عکس ها
هدف پروژه
خطوط ریل وسرک ها متواند بین ممالک وهمچنان میان خود مملکت انتقالات را انجام دهد. اشیای تولید شده صنعتی به شهر ها و ممالک مختلف توسط یکی از انواع وسایل انتقالات صورت میگیرد. سرک یک وسیله فوق العاده مهم در حیات اقتصادی بشر بوده وغرض استفاده موثر سرک باید بر علاوه از اینکه راه انتقالاتی به شمار میرود وسیله انکشاف اقتصاد کشور ودیگر امکانات ضروری و حیاتی بوده وحتی در موضو عات دفاعی کشور ها نیز داشتن سرک ها مناسب حتمی و لازمی شمرده می شود.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک سرپل الی شبرغان بطول 51.3 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/08/05

شروع اعلان داوطلبی

1395/09/13 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت های ساختمانی فیض فضل الله به طور مشترک و شرکت ساختمانی مب

شرکت هایی داوطلب

1395/09/24 - 1395/10/20

شروع/ختم ارزیابی آفرها

25,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/01/12 - 1396/01/19

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی فیض,

شرکت برنده نهایی

576,126,892.95
افغانی

قیمت قرارداد

1396/09/08

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/07/12

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک سرپل الی شبرغان بطول 51.3 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی فیض,

شرکت قراردادی

576,126,892.95
افغانی

قیمت قرارداد

576,126,892.95
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

557,153,878.10
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/09/08

تاریخ شروع قرارداد

1398/07/12

تاریخ ختم قرارداد

1398/07/12

تاریخ ختم نهایی

1 سال 10 ماه 5 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی متوسط 1397/06/25 بلی 35 اتفاق افتاده 1397/08/01
جزئیات : کار پروژه سرک شبر غان الی سرپل که از تاریخ 1396/6/25 بخاطر مشکلات امنیتی توقف گردیده بود به تاریخ 1/ 8 / 1397 دوباره آغاز گردید.
1 دیگر مشکلات متوسط 1397/08/20 بلی 13 حل شده 1397/09/03
جزئیات : کار پروژه شبرغان - سرپل بطول 51.3 کیلومتر به علت نامعلوم از طرف شرکت قرار دادی متوقف گردیده بود. دوباره به تاریخ 1397/9/3 کار پروژه شروع گردید.
1 امنیتی متوسط 1398/03/20 بلی 30 حل شده 1397/11/08
جزئیات : نظربه ایمیل تیم مراقبت کننده ومکتوب مورخ 10. 6. 2019 شرکت قرار دادی کار پروژه سرک شبرغان الی سرپل به طول 51.3 کیلومتر از اثر مشکلات امنیتی کار پروژه توقف گردیده است.

ساختمان سرک سرپل الی شبرغان

نام پروژه

557,153,878.10 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/07/12

تاریخ تکمیل پروژه