چاپ

تحت ساخت

مرحله کاری

82.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

58.16%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
ورسج (تخار) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 15 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1390 420106
عکس ها
هدف پروژه
ساختمان 15 کیلومترسرک از ولسوالی فرخار الی ورسج به طول ۱۵ کیلومتر این پروژه توسط ریاست تدارکات وزارت فواید عامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده . و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان سرک از ولسوالی فرخار الی ورسج از کیلومتر 0+000 ال 15+000 کیلومتر با فرش اسفالت ولایت تخار، زون شمال شرق

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/04/30

شروع اعلان داوطلبی

1397/05/20 10:42:12

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی وتولید مواد ساختمانی خاورکارا وشرکت ساختمانی ممبر به طورمشترکشرکت ساختمانی وتولید مواد ساختمانی خاورکارا وشرکت ساختمانی ممبر به طورمشترک,شرکت ساختمانی وتولید مواد ساختمانی تابش امید وشرکت ساختمانی ابرام گلوبل گروپ به طورمشترکشرکت ساختمانی وتولید مواد ساختمانی تابش امید وشرکت ساختمانی ابرام گلوبل گروپ به طورمشترک

شرکت هایی داوطلب

1398/04/03 - 1398/04/03

شروع/ختم ارزیابی آفرها

9,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1398/05/01 - 1398/05/07

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت های مشترک ساختمانی و سرکسازی خاور کارا و ممبر,

شرکت برنده نهایی

492,348,593.60
افغانی

قیمت قرارداد

1398/07/09

تاریخ مکتوب آغاز کار

1400/01/08

تاریخ ختم قرارداد

تحت پلان تدارکات

وضعیت

اعمار و ساختمان سرک از ولسوالی فرخار الی ورسج از کیلومتر 0+000 ال 15+000 کیلومتر با فرش اسفالت ولایت تخار، زون شمال شرق

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت های مشترک ساختمانی و سرکسازی خاور کارا و ممبر,

شرکت قراردادی

492,348,593.60
افغانی

قیمت قرارداد

492,348,593.60
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

286,350,849.15
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/07/09

تاریخ شروع قرارداد

1400/01/08

تاریخ ختم قرارداد

1400/05/20

تاریخ ختم نهایی

1 سال 10 ماه 11 روز

مدت قرارداد

82.00%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 4 ماه 14 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و ساختمان سرک از ولسوالی فرخار الی ورسج از کیلومتر 0+000 ال 15+000 کیلومتر با فرش اسفالت ولایت تخار، زون شمال شرق

نام پروژه

286,350,849.15 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1400/05/20

تاریخ تکمیل پروژه