چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

93.49%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

93.06%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
فراه (فراه) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 12.175 ( کیلومتر) / 6 (متر حکومت افغانستان 1386 420182
عکس ها
هدف پروژه
اعمار این سرک باعث رشد تشویق سرمایه گذار در مرکز شهر گردیده وزمینه اشتغال زایی را برای ساکنین این شهر مساعد میسازد .وهم باعث از بین بردن آلوده گی محیط زیست، گردیده و بالای رشد اقتصاد تاثیرات مثبت دارد . به این سبب وزارت فواید عامه در ساختن واعمار این سرک را در اولویت کار خویش قرار داده است.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان سرک های داخل شهر فراه بطول 175+12 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/06/27

شروع اعلان داوطلبی

1396/07/18 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی فیض - ابرام گلوبل گروپ - شرکت ساختمانی و سرک سازی کنسروبیل - شرکت ساختمانی و انجنیری بلدتیک - شرکت ساختمانی فاکس و سپتی اغلو انسمات دستی - یونایتید انفرسترکچر پروجکت - شرکت ساختمانی باختر افغان.

شرکت هایی داوطلب

1396/07/19 - 1396/08/15

شروع/ختم ارزیابی آفرها

5,500,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/09/05 - 1396/09/12

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی کنسروبیل,

شرکت برنده نهایی

169,888,997.36
افغانی

قیمت قرارداد

1396/11/10

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/11/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان سرک های داخل شهر فراه بطول 175+12 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی کنسروبیل,

شرکت قراردادی

169,888,997.36
افغانی

قیمت قرارداد

169,888,997.36
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

158,098,136.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/11/10

تاریخ شروع قرارداد

1397/11/10

تاریخ ختم قرارداد

1398/07/15

تاریخ ختم نهایی

1 سال 8 ماه 5 روز

مدت قرارداد

93.49%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 8 ماه 5 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 امنیتی متوسط 1397/02/20 خیر 0 اتفاق افتاده 1397/12/29
تصمیم اتخاذ شده : فعلا" وضعیت نورمال است

قیرریزی سرک های داخل شهر فراه

نام پروژه

158,098,136.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/07/15

تاریخ تکمیل پروژه