چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

94.14%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بهارک (بدخشان), فیض آباد (بدخشان) PMO (سرک ملی - آسفالت ) 44 ( کیلومتر) / 11 (متر بانک انکشاف آسیایی 1389 420164
عکس ها
هدف پروژه
اهمیت پروژه: سرک فیض آباد – بهارک در قسمت انکشاف اقتصادی ، اجتماعی، زیربنا و منابع طبیعی رول عمده را ایفاء میکند. سرک متذکره یکی از بخشهای سرک ترانزیتی بوده که افغانستان را از طریق تاجکستان به کشور چین وصل میکند. بخش دوم آن که بطول 108 کیلو متر است کار ساختان آن نیز تحت کار بوده و این بخش ولسوالی بهارک را به ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان وصل میکند. مسیر این سرک بیش ازصدها قریه جات خورد و بزرگ را با هم وصل نموده و تسهیلات عامه را در این ولایت از حیث یک عاملی پالیسی ساز فراهم آورده است. در طول چند سال گذشته این پروژه فضائی کاری را برای اهالی این منطقه ایجاد نموده که به طوری اساسی سهم گیری مردم باعث رشد اقتصاد منطقه شده است. اعمار این سرک در تحقق اهداف وزارت فواید عا مه سجل شده و یکی از ارزشهای این وزارت بوده در قسمت تحقق اهداف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نیز رول ارزنده را بازی می کند. ازاین سرک پخته اهالی بیش از 10 ولسوالی منفعت خواهد برد. در مسیر این سرک شش پل بزرگ هریک با ابعاد مختلف اعمار شده است . این شبکه مصون ، موثر و کارایی افغانستان می باشد که یکی از جمله سرک های ملی است.
نظریات مردم
ثبت نظریه

فیض آباد - بهارک

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1389/06/07

شروع اعلان داوطلبی

1389/08/09 00:10:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

۱ شرکت سم ون از کشور کوریا,۲- شرکت های مشترک اچ کا سی سی و اس کا بی از کشور پاکستان و افغانستان,۳- شرکت های مشترک جی ار سی و سی جی سی سی از فغانستان و کشور چین

شرکت هایی داوطلب

1389/09/13 - 1389/10/21

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,230,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1390/01/06 - 1390/01/06

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی غلام رسول,

شرکت برنده نهایی

65,992,056.15
دالر

قیمت قرارداد

1391/02/05

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/02/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه فیض آباد - بهارک به طول 44 کیلومتر

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

انتخاب بر اساس قیمت و کیفیت

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

BETS Consulting Services Ltd,

شرکت برنده نهایی

4,144,562.00
دالر

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/04/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

فیض آباد - بهارک

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی غلام رسول,

شرکت قراردادی

65,992,056.15
دالر

قیمت قرارداد

72,129,532.29
دالر

قیمت نهایی قرارداد

67,906,203.04
دالر

مجموعه پرداخت

1391/02/05

تاریخ شروع قرارداد

1397/02/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/02/10

تاریخ ختم نهایی

6 سال 0 ماه 6 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

6,137,476.14

مقدار تعدیل پولی
 • تعدیل زمانی:نظر به مشکلات کمپنی قراردادی نتوانست کار ساختمان پروژه را به زمان تعین شده طبق قرارداد تکمیل نماید بدین منظور این وزارت و بانک انکشاف اسیائی ضرورت دانست جهت تکمیل شدن پروژه سرک متذکره معیاد الی 30/6/2016 تمدید نماید
 • نظر به مشکلات کمپنی قراردادی نتوانست کار ساختمان پروژه را به زمان تعین شده طبق قرارداد تکمیل نماید بدین منظور این وزارت و بانک انکشاف اسیائی ضرورت دانست جهت تکمیل شدن پروژه سرک متذکره معیاد الی 30/6/2016 تمدید نماید
 • دلایل تعدیل قرار داد مشکلات امنیتی ، استملاک. درخواست منظوری تعدیل قرارداد ( تمدید معیاد با تصحیح قیمت مجموعی قرارداد از 69,060894.29 دالر امریکائی به 72,129,532.43 دالر امریکائی ) پروژه ساختمان سرک فیض آباد - بهارک به طول 44 کیلومتر ولایت بدخشان. نوت: در فیصله متذکره مبلغ قرارداد قبلی 65,992.056.15 ملیون دالر گرفته شده بنآ مبلغ قیمت تعدیل قبلی 6,137,476.28 صورت گرفته است.( تمدید میعاد با تصحیح قیمت مجموعی قرارداد از 69060894.29 دالر امریکائی به 72129532.43 دالر امریکائی )

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه فیض آباد - بهارک به طول 44 کیلومتر

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

BETS Consulting Services Ltd,

شرکت قراردادی

4,144,562.00
دالر

قیمت قرارداد

6,634,924.25
دالر

قیمت نهایی قرارداد

3,653,224.84
دالر

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/09

تاریخ ختم قرارداد

1397/04/09

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

4.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

2,490,362.25

مقدار تعدیل پولی
 • به اساس درخواست کمپنی فوق که خواهان پول اضافی به مبلغ 670638 دالر امریکائی که از جمله مبلغ متذکره مبلغ 220888 دالر امریکائ غرض اجرائی معاشات تیم متذکره و مبلغ 449750 دالر امریکائی برای تکمیل نمودن سروی مقدماتی پروژه بهارک – اشکاشم بطول 144 کیلومتر که قرار است در اینده از طرف بانک انکشاف آسیائی تمویل گردد که قمیت مجموعی قرارداد بعد از افزایش فوق بالغ به 2324838 دالر امریکائی میگردد.
 • تعدیل پولی و زمانی : نظر به مشکلات، کمپنی قراردادی نتوانست کار ساختمان پروژه را به زمان معین تعین شده طبق قرارداد تکمیل نماید بدین منظور این وزارت و بانک انکشاف آسیایی ضرورت دانست جهت تکمیل شدن پروژه سرک متذکره معیاد آنرا الی تاریخ ۳۰/۶/۲۰۱۶ تمدید نماثید. جهت کنترول و نظارت پروژه متذکره برای تیم مشاورتی و نظارتی نیز وقت اضافی از طریق این وزارت و بانک انکشاف آسیایی که الی تاریخ ۳۰/۹/۲۰۱۶ تمدید ګردید بدین اساس مبلغ ۱۲۱۱۵۷۷ دالر امریکایی در قرارداد تیم مشاورتی که شامل معاش و مصارفات انجنیران داخلی و خارجی میشود افزود ګردید.
 • تمدید زمانی: درخواست منظوری تعدیل ( تمدید میعاد با افزایش قیمت) قرارداد خدمات مشورتی نظارتی پروژه متذکره ګردیده بود. ولی از طرف کمیسیون محترم تدارکات ملی صرف تمدید معیاد ( بدون افزایش قیمت ) منظور ګردید.بنابر عدم تکمیلی کار ساختمان سرک
 • تعدیل زمانی و پولی- مشکلات امنیتی ، استملاک و ازدیاد احجام کاری . نوت: درخواست منظوری افزایش قیمت برای تعدیل شماره 4 قرارداد خدمات مشورتی نظارت بر تطبیق پروژه امور ساختمانی سرک فیض آباد - بهارک ( تجدید نظر در فیصله شماره 1385 ) که قبلآ مطابق فیصله ذکر شده صرفآ تمدید میعاد بدون افزایش قیمت منظور گردیده بود. - تعدیل شماره (4) 327007 و تعدیل شماره (5) 281140 که مجموع آن 608147 میشود.

سرک پروژه فیض آباد - بهارک به طول 44 کیلومتر

نام پروژه

4,890,377,570.78 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/02/10

تاریخ تکمیل پروژه

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه فیض آباد - بهارک به طول 44 کیلومتر

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/09

تاریخ ختم قرارداد

1397/04/09

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

4,144,562.00
دالر

قیمت قرارداد

6,634,924.25
دالر

قیمت نهایی قرارداد

2,490,362.25
دالر

تعدیل قیمت
 • به اساس درخواست کمپنی فوق که خواهان پول اضافی به مبلغ 670638 دالر امریکائی که از جمله مبلغ متذکره مبلغ 220888 دالر امریکائ غرض اجرائی معاشات تیم متذکره و مبلغ 449750 دالر امریکائی برای تکمیل نمودن سروی مقدماتی پروژه بهارک – اشکاشم بطول 144 کیلومتر که قرار است در اینده از طرف بانک انکشاف آسیائی تمویل گردد که قمیت مجموعی قرارداد بعد از افزایش فوق بالغ به 2324838 دالر امریکائی میگردد.
 • تعدیل پولی و زمانی : نظر به مشکلات، کمپنی قراردادی نتوانست کار ساختمان پروژه را به زمان معین تعین شده طبق قرارداد تکمیل نماید بدین منظور این وزارت و بانک انکشاف آسیایی ضرورت دانست جهت تکمیل شدن پروژه سرک متذکره معیاد آنرا الی تاریخ ۳۰/۶/۲۰۱۶ تمدید نماثید. جهت کنترول و نظارت پروژه متذکره برای تیم مشاورتی و نظارتی نیز وقت اضافی از طریق این وزارت و بانک انکشاف آسیایی که الی تاریخ ۳۰/۹/۲۰۱۶ تمدید ګردید بدین اساس مبلغ ۱۲۱۱۵۷۷ دالر امریکایی در قرارداد تیم مشاورتی که شامل معاش و مصارفات انجنیران داخلی و خارجی میشود افزود ګردید.
 • تمدید زمانی: درخواست منظوری تعدیل ( تمدید میعاد با افزایش قیمت) قرارداد خدمات مشورتی نظارتی پروژه متذکره ګردیده بود. ولی از طرف کمیسیون محترم تدارکات ملی صرف تمدید معیاد ( بدون افزایش قیمت ) منظور ګردید.بنابر عدم تکمیلی کار ساختمان سرک
 • تعدیل زمانی و پولی- مشکلات امنیتی ، استملاک و ازدیاد احجام کاری . نوت: درخواست منظوری افزایش قیمت برای تعدیل شماره 4 قرارداد خدمات مشورتی نظارت بر تطبیق پروژه امور ساختمانی سرک فیض آباد - بهارک ( تجدید نظر در فیصله شماره 1385 ) که قبلآ مطابق فیصله ذکر شده صرفآ تمدید میعاد بدون افزایش قیمت منظور گردیده بود. - تعدیل شماره (4) 327007 و تعدیل شماره (5) 281140 که مجموع آن 608147 میشود.

فیض آباد - بهارک

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1391/02/05

تاریخ شروع قرارداد

1397/02/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/02/10

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

65,992,056.15
دالر

قیمت قرارداد

72,129,532.29
دالر

قیمت نهایی قرارداد

6,137,476.14
دالر

تعدیل قیمت
 • تعدیل زمانی:نظر به مشکلات کمپنی قراردادی نتوانست کار ساختمان پروژه را به زمان تعین شده طبق قرارداد تکمیل نماید بدین منظور این وزارت و بانک انکشاف اسیائی ضرورت دانست جهت تکمیل شدن پروژه سرک متذکره معیاد الی 30/6/2016 تمدید نماید
 • نظر به مشکلات کمپنی قراردادی نتوانست کار ساختمان پروژه را به زمان تعین شده طبق قرارداد تکمیل نماید بدین منظور این وزارت و بانک انکشاف اسیائی ضرورت دانست جهت تکمیل شدن پروژه سرک متذکره معیاد الی 30/6/2016 تمدید نماید
 • دلایل تعدیل قرار داد مشکلات امنیتی ، استملاک. درخواست منظوری تعدیل قرارداد ( تمدید معیاد با تصحیح قیمت مجموعی قرارداد از 69,060894.29 دالر امریکائی به 72,129,532.43 دالر امریکائی ) پروژه ساختمان سرک فیض آباد - بهارک به طول 44 کیلومتر ولایت بدخشان. نوت: در فیصله متذکره مبلغ قرارداد قبلی 65,992.056.15 ملیون دالر گرفته شده بنآ مبلغ قیمت تعدیل قبلی 6,137,476.28 صورت گرفته است.( تمدید میعاد با تصحیح قیمت مجموعی قرارداد از 69060894.29 دالر امریکائی به 72129532.43 دالر امریکائی )