چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

82.43%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

79.29%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بگرامی (کابل), خاک جبار (کابل), حصارک (ننگرهار) PMO (سرک ملی - آسفالت کانکریت ) 50 ( کیلومتر) / 10 (متر بانک انکشاف آسیایی 1387 420194
عکس ها
هدف پروژه
-پروژه متذکره ولسوالی های بگرامی ، خاک جبار و حصارک ننگرهار را باهم وصل مینماید. -رفع مشکلات موجود در مسیر سرک فعلی کابل جلال اباد تا تجاران ما بتواند با سهولت بیشتر تجارت خود را ادامه دهند. و در عین حال رشد اقتصادی مردمیکه در مسیر قرار دارند و نیز بالای امنیت تاثیر مثبت خواهد داشت
نظریات مردم
ثبت نظریه

بگرامی - سپری بخش ساختمان

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1387/09/27

شروع اعلان داوطلبی

1388/01/10 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- شرکت ساختمانی یونیک بیلدر.,2- شرکت ساختمانی هیم جرمن افغان خلیل.,3- شرکت ساختمانی انترنشنل منجمنت .,4- شرکت ساختمانی احمد طیب .,5- شرکت های ساختمانی مشترک هیواد وال و کارپو بینا تیکینتی .,6- شرکت های ساختمانی مشترک هالیود / فرید کوه و اریوب سپین غر .,7- شرکت های ساختمانی و تعمیراتی قزاقستان جنوبی/ شرکت پسران محمد نعیم و  انجیلاک افغان .

شرکت هایی داوطلب

1388/02/08 - 1388/04/01

شروع/ختم ارزیابی آفرها

720,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1388/09/26 - 1388/10/03

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

HEIM GERMAN AFGHAN KHALIL CO J.V,

شرکت برنده نهایی

50,517,341.00
دالر

قیمت قرارداد

1389/06/04

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/07/05

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

بخش مشاورتی و مراقبتی پروژه سرک بگرامی - سپری

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

انتخاب بر اساس قیمت و کیفیت

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

1389/01/25 00:10:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- خدمات تجارتی و مشاورتی مینلند چینا,2- کمپنی بین المللی اسمیک,3- کمپنی طراحی و خدمات مشورتی اومیگا در همکاری با کمپنی  راه بیتون,4- گروپ بین المللی تیرا,5- کمپنی مشورتی و تکنالوژی انترکانتینتال,6- کمپنی ساختمانی نوبل من همرا با کمپنی امنیتی هرات,7- خدمات مشورتی و انجنیری نور درانی,8- کمپنی مشورتی و انجنیری سهی,9- کمپنی خدمات مشورتی و انجنیری انجیلا لازارو و ریکومتیک

شرکت هایی داوطلب

1389/01/30 - 1389/06/08

شروع/ختم ارزیابی آفرها

دالر

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

ALAI-RCOMTECH.JV,

شرکت برنده نهایی

4,583,118.38
دالر

قیمت قرارداد

1389/07/24

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/07/04

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

بگرامی - سپری بخش ساختمان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

HEIM GERMAN AFGHAN KHALIL CO J.V,

شرکت قراردادی

50,517,341.00
دالر

قیمت قرارداد

67,949,320.06
دالر

قیمت نهایی قرارداد

53,876,780.42
دالر

مجموعه پرداخت

1389/06/04

تاریخ شروع قرارداد

1395/07/05

تاریخ ختم قرارداد

1395/07/05

تاریخ ختم نهایی

6 سال 1 ماه 2 روز

مدت قرارداد

82.43%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

17,431,979.06

مقدار تعدیل پولی
 • 1- تغیر در بعضی قسمت ها در مسیر پروژه نسبت قبرستان ها. 2- بلند نمودن سطح سرک نسبت بلند بودن سطح دریا. 3- اکثریت مواد کندن کاری قابل استفاده نمیباشد . 4- تفاوت در بعضی نقاط سروی پروژه
 • نظر به تغیر مسیر ( بخاطر اعمار بند آب در کیلومتر 21 ) عدم امنیت در بعضی ساحات و اعمار پلچک ها جدید خواهان پول و وقت اضافی 30 دسامبر 2015 شده در رابطه به موضوع مذاکرات متداوم بین مقامات ذیربط و مسؤلین شرکت صورت گرفت و بالاخره وزارت فواید عامه به خاطر عدم سکتگی در کار ساختمان پروژه و جلوگیری از ضیاع بیشتر وقت در پروسه ساختمانی سرک مذکور اسناد در رابطه به VO-2 را طی نامه مورخ 23 جولای 2014 به بانک انکشاف آسیائی ارسال و بانک مذکور رسمآ ذریعه فکس موافقت خویش را در رابطه به موضوع به این وزارت ارسال نموده اند.
 • بر اساس ماده 8.4 و 2.1 شرایط عمومی و خاص قرارداد بنابر مشکلات امنیتی ، استملاک زمین و تغیر در دیزاین پروژه . قابل ذکر است، قبلآ در مورد افزایش قیمت مبلغ فوق الذکر در فیصله شماره 764 مورخ 21 جدی سال 1394 چنین تحریر گردیده بودند. موضوع افزایش قیمت Price Escalation است.در رابطه به ملاحظه شماره 5 اداره تدارکات ملی وزارت محترم پاسخ ارایه نماید. - در صورتیکه پاسخ در رابطه به ملاحظه حاصل و قابل قبول باشد،هیأت مختلط موضوع درخواست (Price Escalation ) بررسی خواهد نمود. - شرکت خلیل حدران مورد بررسی قرار گیرد که آیا شامل لست محرومیت گردد و یا خیر. - وزیر صاحب مالیه در قسمت ماده Price Escalation شرایط قرارداد با ADB به تماس شود. که بعد از فیصله متذکره در مورد افزایش قیمت در فیصله شماره 838 مورخ 1 حوت 1394 چنین تحریر نموده است. ( در قسمت Price Escalation) خود وزارت محترم تدبیر مناسب اتخاذ نماید. که بعد به اساس فیصله متذکره و منظوری بانک انکشاف آسیائی، مقام وزارت با قراردادی مبلغ 4849850.21 دالر امریکائی منظور نمود.
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات خفیف 1395/07/17 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : فسخ قرارداد : نظر به فیصله شماره 1308 مورخ 17/7/1395 کمیسیون محترم تدارکات ملی، حکم فسخ قرارداد پروژه متذکره را صادر نموده اند، فلهذا این اداره (PMO) حکم فیصله مذکور را ذریعه مکتوب به تمویل کننده (ADB) ارسال نموده است.

بخش مشاورتی و مراقبتی پروژه سرک بگرامی - سپری

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

ALAI-RCOMTECH.JV,

شرکت قراردادی

4,583,118.38
دالر

قیمت قرارداد

6,388,756.76
دالر

قیمت نهایی قرارداد

4,513,022.33
دالر

مجموعه پرداخت

1389/07/24

تاریخ شروع قرارداد

1395/07/04

تاریخ ختم قرارداد

1395/07/04

تاریخ ختم نهایی

5 سال 11 ماه 11 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

1,805,638.38

مقدار تعدیل پولی
 • تعدیل پولی :نظر به مشکلات تخنیکی دیزاین پروژه انجنیران نتوانستند که تمام نیازمندی کار ساختمان پروژه را در وقت معینه آن به اکمال برساند و به اساس نظریات ارایه شده از تیم مشاورتی و نظارتی صرف دو انجنیر بخش ساختمان و کیفیت ان را به مدت ۳ و ۶ ماه بالترتیب وقت اضافی تحت زمان قرار داد برای تکمیل شدن کار ساختمان پروژه پیشنهاد ګردید.
 • کار ساختمان پروژه بتاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ تکمیل میګردید بنابر این تمدید برای بخش مراقبتی پروژه نیز صورت ګرفت.
 • درخواست منظوری تعدیل شماره ۵ قرارداد ( تمدید میعاد با افزایش قیمت) پروژه نظارتی ساختمان سرک بګرامی - سپری
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات خفیف 1395/07/17 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : نوت فسخ قرارداد: از اینکه کمیسیون محترم تدارکات ملی نظر به فیصله 1306 مورخ 17 میزان 1395 پروژه ساختمان سرک بگرامی را فسخ نمودند فلهذا خدمات مشورتی پروژه مذکور نیز ذریعه فیصله شماره 1308 مورخ 1395/7/17 (حکم) فسخ قرارداد را صادر نمود.

پروژه ساختمان سرک بگرامی - سپری بطول 50 کیلومتر

نام پروژه

3,990,364,235.58 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1395/07/05

تاریخ تکمیل پروژه

بگرامی - سپری بخش ساختمان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1389/06/04

تاریخ شروع قرارداد

1395/07/05

تاریخ ختم قرارداد

1395/07/05

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

50,517,341.00
دالر

قیمت قرارداد

67,949,320.06
دالر

قیمت نهایی قرارداد

17,431,979.06
دالر

تعدیل قیمت
 • 1- تغیر در بعضی قسمت ها در مسیر پروژه نسبت قبرستان ها. 2- بلند نمودن سطح سرک نسبت بلند بودن سطح دریا. 3- اکثریت مواد کندن کاری قابل استفاده نمیباشد . 4- تفاوت در بعضی نقاط سروی پروژه
 • نظر به تغیر مسیر ( بخاطر اعمار بند آب در کیلومتر 21 ) عدم امنیت در بعضی ساحات و اعمار پلچک ها جدید خواهان پول و وقت اضافی 30 دسامبر 2015 شده در رابطه به موضوع مذاکرات متداوم بین مقامات ذیربط و مسؤلین شرکت صورت گرفت و بالاخره وزارت فواید عامه به خاطر عدم سکتگی در کار ساختمان پروژه و جلوگیری از ضیاع بیشتر وقت در پروسه ساختمانی سرک مذکور اسناد در رابطه به VO-2 را طی نامه مورخ 23 جولای 2014 به بانک انکشاف آسیائی ارسال و بانک مذکور رسمآ ذریعه فکس موافقت خویش را در رابطه به موضوع به این وزارت ارسال نموده اند.
 • بر اساس ماده 8.4 و 2.1 شرایط عمومی و خاص قرارداد بنابر مشکلات امنیتی ، استملاک زمین و تغیر در دیزاین پروژه . قابل ذکر است، قبلآ در مورد افزایش قیمت مبلغ فوق الذکر در فیصله شماره 764 مورخ 21 جدی سال 1394 چنین تحریر گردیده بودند. موضوع افزایش قیمت Price Escalation است.در رابطه به ملاحظه شماره 5 اداره تدارکات ملی وزارت محترم پاسخ ارایه نماید. - در صورتیکه پاسخ در رابطه به ملاحظه حاصل و قابل قبول باشد،هیأت مختلط موضوع درخواست (Price Escalation ) بررسی خواهد نمود. - شرکت خلیل حدران مورد بررسی قرار گیرد که آیا شامل لست محرومیت گردد و یا خیر. - وزیر صاحب مالیه در قسمت ماده Price Escalation شرایط قرارداد با ADB به تماس شود. که بعد از فیصله متذکره در مورد افزایش قیمت در فیصله شماره 838 مورخ 1 حوت 1394 چنین تحریر نموده است. ( در قسمت Price Escalation) خود وزارت محترم تدبیر مناسب اتخاذ نماید. که بعد به اساس فیصله متذکره و منظوری بانک انکشاف آسیائی، مقام وزارت با قراردادی مبلغ 4849850.21 دالر امریکائی منظور نمود.

بخش مشاورتی و مراقبتی پروژه سرک بگرامی - سپری

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

1389/07/24

تاریخ شروع قرارداد

1395/07/04

تاریخ ختم قرارداد

1395/07/04

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

4,583,118.38
دالر

قیمت قرارداد

6,388,756.76
دالر

قیمت نهایی قرارداد

1,805,638.38
دالر

تعدیل قیمت
 • تعدیل پولی :نظر به مشکلات تخنیکی دیزاین پروژه انجنیران نتوانستند که تمام نیازمندی کار ساختمان پروژه را در وقت معینه آن به اکمال برساند و به اساس نظریات ارایه شده از تیم مشاورتی و نظارتی صرف دو انجنیر بخش ساختمان و کیفیت ان را به مدت ۳ و ۶ ماه بالترتیب وقت اضافی تحت زمان قرار داد برای تکمیل شدن کار ساختمان پروژه پیشنهاد ګردید.
 • کار ساختمان پروژه بتاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ تکمیل میګردید بنابر این تمدید برای بخش مراقبتی پروژه نیز صورت ګرفت.
 • درخواست منظوری تعدیل شماره ۵ قرارداد ( تمدید میعاد با افزایش قیمت) پروژه نظارتی ساختمان سرک بګرامی - سپری