چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مهترلام (لغمان) ریاست حفظ و مراقبت سرک ها (خدمات - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان 1398 420568
عکس ها
هدف پروژه
ترمیم عراده جات غرض امورات رسمی و ح م سرکها
نظریات مردم
ثبت نظریه

ترمیم ۹ عراده وسایط و ماشین آلات ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت لغمان

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1398/03/05

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

ورکشاپ میرویس سردار 2- ورکشاپ عرفان 3- ورکشاپ محمد احسان

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

ورکشاپ تیوتا میرویس سردار,

شرکت برنده نهایی

1,163,625.00
افغانی

قیمت قرارداد

1398/05/08

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/08/08

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ترمیم ۹ عراده وسایط و ماشین آلات ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت لغمان

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

ورکشاپ تیوتا میرویس سردار,

شرکت قراردادی

1,163,625.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,163,625.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

1,163,625.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/05/08

تاریخ شروع قرارداد

1398/08/08

تاریخ ختم قرارداد

1398/08/08

تاریخ ختم نهایی

0 سال 3 ماه 0 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

ترمیم ۹ عراده وسایط و ماشین آلات ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت لغمان

نام پروژه

1,163,625.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه

ترمیم ۹ عراده وسایط و ماشین آلات ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت لغمان

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

1398/05/08

تاریخ شروع قرارداد

1398/08/08

تاریخ ختم قرارداد

1398/08/08

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

1,163,625.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,163,625.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت