چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مهترلام (لغمان) ریاست حفظ و مراقبت سرک ها (اجناس - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان 1398 420568
عکس ها
هدف پروژه
غرض امورات رسمی و حفظ ومراقبت سرکها روغنیات متذکره به مصرف میرسد
نظریات مردم
ثبت نظریه

قرارداد روغنیات تیل دیزل و پطرول ریاست حفظ و مراقبت ولایت لغمان

عنوان تدارکات

اجناس

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1399/01/19

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

پمپ امیر صافی ، پمپ تیل عدالت ،

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

تانگ دتیل امیری صافی,

شرکت برنده نهایی

1,531,500.00
افغانی

قیمت قرارداد

1398/02/28

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/09/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

قرارداد روغنیات تیل دیزل و پطرول ریاست حفظ و مراقبت ولایت لغمان

عنوان قرارداد

اجناس

نوع قرارداد

تانگ دتیل امیری صافی,

شرکت قراردادی

1,531,500.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,531,500.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

1,531,500.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/02/28

تاریخ شروع قرارداد

1398/09/30

تاریخ ختم قرارداد

1398/09/30

تاریخ ختم نهایی

0 سال 7 ماه 3 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

قرارداد روغنیات تیل دیزل و پطرول ریاست حفظ و مراقبت ولایت لغمان

نام پروژه

1,531,500.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه

قرارداد روغنیات تیل دیزل و پطرول ریاست حفظ و مراقبت ولایت لغمان

عنوان قرارداد

اجناس

نوع قرارداد

1398/02/28

تاریخ شروع قرارداد

1398/09/30

تاریخ ختم قرارداد

1398/09/30

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

1,531,500.00
افغانی

قیمت قرارداد

1,531,500.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت