چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
دولت شاه (لغمان) ریاست حفظ و مراقبت سرک ها (دیوار استنادی - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان 1398 420568
عکس ها
هدف پروژه
جلوگیری از تخریب سرک و باز نگهداشتن سرک به روی ترافیک
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار (120)متر دیوار استنادی مسیرسرک عمومی ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/10/07

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- شرکت ساختمانی ختیځ افغان 2 - شرکت ساختمانی مشرق شاهین 3 - شرکت ساختمانی نجیب بلال 4 - شرکت ساختمانی هیواد رغون

شرکت هایی داوطلب

1397/11/14 - 1397/11/15

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی هیواد رغون,

شرکت برنده نهایی

3,968,040.00
افغانی

قیمت قرارداد

1398/01/26

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/05/26

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار (120)متر دیوار استنادی مسیرسرک عمومی ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی هیواد رغون,

شرکت قراردادی

3,968,040.00
افغانی

قیمت قرارداد

3,968,040.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

3,968,040.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1398/01/26

تاریخ شروع قرارداد

1398/05/26

تاریخ ختم قرارداد

1398/05/26

تاریخ ختم نهایی

0 سال 4 ماه 2 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار (120)متر دیوار استنادی مسیرسرک عمومی ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان

نام پروژه

3,968,040.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/05/26

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار (120)متر دیوار استنادی مسیرسرک عمومی ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1398/01/26

تاریخ شروع قرارداد

1398/05/26

تاریخ ختم قرارداد

1398/05/26

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

3,968,040.00
افغانی

قیمت قرارداد

3,968,040.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت