چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
پشتون زرغون (هرات) قوای کار (سرک ملی - آسفالت ) 4 ( کیلومتر) / 10.5 (متر --- 1397 22
عکس ها
هدف پروژه
قسمت شاهراه هرات - اسلام قلعه جز شبکه شاهراه های ترانسپورتی کشور بشمار میرود که تمام ولایات حوزه غرب کشور را به کشور همسایه ایران وصل مینمایندو رول بس عمده را در تجارت بین هر دو کشور افغانستان و ایران ایفا مینماید ، به منظور انتقالات امتعه تجاری ایجاب مینماید تا از فرش اسفالتی و سایر عناصر شاهراه مذکور به شکل دوامدار حفظ و مراقبت صورت ګیرد. عدم حفظ و مراقبت جاری و دورانی میتواند و بروز تخریبات در فرش و سایر عناصر شاهراه میتواند باعث مشکلات ترافیک بالای شاهراه مذکور ګردد، سکتګی در انتقال اموال تجاری و بلند رفتن قیمت های اموال وارداتی عوامل است که دایما به نسبت خرابی شاهراه به وجود می اید که عمدتا بار سنګین ان بدوش مستهلکین ان میباشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه حفظ و مراقبت شاهراه هرات - اسلام قلعه از کیلومتر 900+102 الی 900+106 بطول 4 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/05/18

شروع اعلان داوطلبی

1397/06/11 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی بنا گران افغان لمیتد

شرکت هایی داوطلب

1397/06/15 - 1397/07/22

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,359,419.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/08/01 - 1397/08/09

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی بناگران افغان لمیتد,

شرکت برنده نهایی

27,188,380.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/08/10

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/04/11

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه حفظ و مراقبت شاهراه هرات - اسلام قلعه از کیلومتر 900+102 الی 900+106 بطول 4 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی بناگران افغان لمیتد,

شرکت قراردادی

27,188,380.00
افغانی

قیمت قرارداد

27,188,380.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

مجموعه پرداخت

1397/08/10

تاریخ شروع قرارداد

1398/04/11

تاریخ ختم قرارداد

1398/04/11

تاریخ ختم نهایی

0 سال 7 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه هرات اسلام قلعه از کیلو متر 900+102 الی 900+106 بطول 4 کیلومتر

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/04/11

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه حفظ و مراقبت شاهراه هرات - اسلام قلعه از کیلومتر 900+102 الی 900+106 بطول 4 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/08/10

تاریخ شروع قرارداد

1398/04/11

تاریخ ختم قرارداد

1398/04/11

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

27,188,380.00
افغانی

قیمت قرارداد

27,188,380.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت