چاپ

تحت رفع و نواقص

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت فعلی

99.55%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
ایبک (سمنگان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولایتی - آسفالت ) 30 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1394 420363
عکس ها
هدف پروژه
تسهیل خدمات اجتماعی (صحت، معارف) و توسعۀ شهری، رشد توریزم و جذب سرمایۀ خارجی، معرفی آبده های تاریخی - فرهنگی کشور به جهان، رشد اقتصادی (استخراج معادن ذغال سنگ) و بهبود محیط زیست.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار سرک های داخل شهر ایبک ولایت سمنگان به طول 978+24 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1394/02/29

شروع اعلان داوطلبی

1394/03/27 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی نبی زاده وردک، شرکت ساختمانی و انجنیری خیرزی، شرکت ساختمانی پسران محمد نعیم، شرکت ساختمانی سچل.

شرکت هایی داوطلب

1394/03/31 - 1394/05/10

شروع/ختم ارزیابی آفرها

181,712.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1394/12/03 - 1394/12/17

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی نبی زاده وردک,

شرکت برنده نهایی

642,480,259.80
افغانی

قیمت قرارداد

1395/04/06

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/08/01

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار سرک های داخل شهر ایبک ولایت سمنگان به طول 978+24 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی نبی زاده وردک,

شرکت قراردادی

642,480,259.80
افغانی

قیمت قرارداد

642,480,259.80
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

639,564,014.82
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/04/06

تاریخ شروع قرارداد

1397/08/01

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/03

تاریخ ختم نهایی

2 سال 3 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 0 ماه 2 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • مشکلات در دیزاین ٬ مشکل بینچمارک در ساحه ٬ سروی مجدد ٬ تطبیق نشدن مقطع سرک در اکثر نقاط پروژه ٬ تقاضا مقام ولایت سمنگان و شاروالی در تغیر مقطع سرک ٬ ایام رخصتی های رسمی ٬ مشکلات در ساختمان سرک که در بعضی نقاط پلچک ضرورت بوده ولی در دیزاین مدنظر گرفته نشده است
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 دیگر مشکلات خفیف 1396/09/22 خیر 0 اتفاق افتاده
جزئیات : فعلآ کارپروژه جریان دارد. مشکل دیگر در پروژه داخل شهر ایبک که توسط ایمیل، الیوم مورخ 4/2/1397 از طرف انجینران مراقبت کننده پروژه مذکور مواصلت ورزیده خلص مطلب آن چنین میباشد! شرکت قراردادی نظر به ایتم های کاری خود اکنون شروع به فرش نمودن پیاده روها از موزایک نموده، درقراردادمیان شرکت ومقام وزارت فوایدعامه به عرض (یک متر)پیاده رو است ولی دربیشتراز قسمت سرک های داخل شهر ایبک عرض پیاده روها از (یک ونیم الی دونیم متر) میرسد. مقام محترم ولایت سمنگان تقاضا دارند که تمام عرض باقی مانده سرک های موصوف را بخاطر زیبایی شهر، موزایک فرش شود و مقام محترم ولایت سمنگان دلیل بر این دارند که موزایک تعدیل شده سرک دره صوف را ازکیلومتر000+3 الی کیلومتر 888+8 در داخل شهر فرش شودکه قبلآ موضوع توسط مکتوب شماره (1254)مورخ 8/6/1396 از ریاست محترم عمومی سروی وپروژه سازی به ریاست تنظیم پروژه ها چنین تحریر نموده اند (از اینکهاز کیلومتر 000+3 الی کیلومتر 888+8 در شهر ایبک الی دره صوف منطقه شهری نبوده ولی در پروژه پیاده روهای سرک بشکل پخته از موزایک در نظر گرفته شده است.بنآ پیشنهاد میگردد از فرش نمودن پیاده رو با تمام احجام آن صرف نظر گردد و احجام دقیق آن از طرف تیم مراقبت کننده انعکاس یابد، انجینران مراقبت کننده احجام دقیق پیاده رو های سرک در ه صوف را (11786 )متر طول به عرض یک متر که جمعآ(11786)مترمربع میشود اطلاع داده است آما به تیم مراقبت کننده رهنمایی گردید تا براورد موزایک با مواد ایجابی آنرا با درنظر داشت مساحت ساحه پیاده رو هارا دریک جدول بطور دقیق ترتیب نموده بعد از امضاء بصورت عاجل ار سال دارند.
تصمیم اتخاذ شده : همین اکنون شرایط کار درپروژه مساعد میباشد. تیم مراقبتی از مقام محترم وزارت فوایدعامه طالب هدایت میباشند .

دیزاین و ساختمان سرک های داخل شهر ایبک

نام پروژه

639,564,014.82 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/08/03

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار سرک های داخل شهر ایبک ولایت سمنگان به طول 978+24 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/04/06

تاریخ شروع قرارداد

1397/08/01

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/03

تاریخ ختم نهایی

0 سال 0 ماه 2 روز

تعدیل زمانی

642,480,259.80
افغانی

قیمت قرارداد

642,480,259.80
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • مشکلات در دیزاین ٬ مشکل بینچمارک در ساحه ٬ سروی مجدد ٬ تطبیق نشدن مقطع سرک در اکثر نقاط پروژه ٬ تقاضا مقام ولایت سمنگان و شاروالی در تغیر مقطع سرک ٬ ایام رخصتی های رسمی ٬ مشکلات در ساختمان سرک که در بعضی نقاط پلچک ضرورت بوده ولی در دیزاین مدنظر گرفته نشده است