چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
قرغه‌ئی (لغمان) ریاست حفظ و مراقبت سرک ها (تعمیر - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان 1397 420568
عکس ها
هدف پروژه
اعمار احاطه توقف ګاه غرض توقف ماشین الات ووسایط ریاست حفظ ومراقبت سرکها
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار احاطه توقف گاه وسایط وماشینری ویک باب اطاق محافظ واقع مشعل کمر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی مهترلام امارت,

شرکت برنده نهایی

5,005,404.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/07/10

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/09/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار احاطه توقف گاه وسایط وماشینری ویک باب اطاق محافظ واقع مشعل کمر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی مهترلام امارت,

شرکت قراردادی

5,005,404.00
افغانی

قیمت قرارداد

5,005,404.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

5,005,404.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/07/10

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/10

تاریخ ختم نهایی

0 سال 1 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار احاطه توقف گاه وسایط وماشینری ویک باب اطاق محافظ

نام پروژه

5,005,404.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/09/10

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار احاطه توقف گاه وسایط وماشینری ویک باب اطاق محافظ واقع مشعل کمر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/07/10

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/10

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

5,005,404.00
افغانی

قیمت قرارداد

5,005,404.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت