چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
لشکرگاه (هلمند) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ولسوالی - آسفالت ) 0 ( متر) / 0 (متر حکومت افغانستان 1397 420347
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ترمیم سرک پل و پلچک ولسوالی ولایت هلمند

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت برنده نهایی

5,980,444.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/04/05

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/05/04

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ترمیم سرک پل و پلچک ولسوالی ولایت هلمند

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت قراردادی

5,980,444.00
افغانی

قیمت قرارداد

5,980,444.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

5,980,444.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/04/05

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/04

تاریخ ختم قرارداد

1397/05/04

تاریخ ختم نهایی

0 سال 0 ماه 30 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه ترمیم سرک پل و پلچک ولسوالی ولایت هلمند

نام پروژه

5,980,444.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/05/04

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه ترمیم سرک پل و پلچک ولسوالی ولایت هلمند

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/04/05

تاریخ شروع قرارداد

1397/05/04

تاریخ ختم قرارداد

1397/05/04

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

5,980,444.00
افغانی

قیمت قرارداد

5,980,444.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت