چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
قرغه‌ئی (لغمان) ریاست حفظ و مراقبت سرک ها (دیوار استنادی - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان 1397 420568
عکس ها
هدف پروژه
اعمار دیوار استنادی جهت محافظت از تخریب سرک و جلوگیری از سرازیر شدن مواد اضافی به روی سرک.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار دیوار استنادی مسیرسرک ولسوالی قرغه یی

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی پامیر عقاب,

شرکت برنده نهایی

2,833,510.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/07/30

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/10/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار دیوار استنادی مسیرسرک ولسوالی قرغه یی

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی پامیر عقاب,

شرکت قراردادی

2,833,510.00
افغانی

قیمت قرارداد

2,833,510.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

2,833,431.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/07/30

تاریخ شروع قرارداد

1397/10/30

تاریخ ختم قرارداد

1397/10/30

تاریخ ختم نهایی

0 سال 2 ماه 29 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار دیوار استنادی مسیرسرک ولسوالی قرغه یی

نام پروژه

2,833,431.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/10/30

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار دیوار استنادی مسیرسرک ولسوالی قرغه یی

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/07/30

تاریخ شروع قرارداد

1397/10/30

تاریخ ختم قرارداد

1397/10/30

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

2,833,510.00
افغانی

قیمت قرارداد

2,833,510.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت