چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
قلعه نو (بادغیس) ریاست تنظیم پروژه ها (دیوار استنادی - نامشحص ) 0 ( متر) / 0 (متر حکومت افغانستان 1397 420339
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه اعمار دیوار محافظوی پل خارستان و تخت حسن خان

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

proc_type.proc_method_1

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی بادغیس فردا,

شرکت برنده نهایی

11,987,600.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/04/18

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/09/03

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه اعمار دیوار محافظوی پل خارستان و تخت حسن خان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی بادغیس فردا,

شرکت قراردادی

11,987,600.00
افغانی

قیمت قرارداد

11,987,600.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

11,987,600.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/04/18

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/03

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/03

تاریخ ختم نهایی

0 سال 4 ماه 16 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه اعماردیوار محافظوی پل خارستان و تخت حسن خان

نام پروژه

11,987,600.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/09/03

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه اعمار دیوار محافظوی پل خارستان و تخت حسن خان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/04/18

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/03

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/03

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

11,987,600.00
افغانی

قیمت قرارداد

11,987,600.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت