چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
علیشنگ (لغمان) ریاست حفظ و مراقبت سرک ها (تعمیر - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان 1397 420568
عکس ها
هدف پروژه
اعمار وترمیم دیوار های استنادی ساحات پل جوگی به منظورجلوگیری از تخریب سرک .
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار وترمیمات دیوار های استنادی از ساحات پل جوگی در مسیرسرک سنگر ولسوالی علینگار

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی هیواد رغون,

شرکت برنده نهایی

6,479,700.00
افغانی

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/01/20

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار وترمیمات دیوار های استنادی از ساحات پل جوگی در مسیرسرک سنگر ولسوالی علینگار

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی هیواد رغون,

شرکت قراردادی

6,479,700.00
افغانی

قیمت قرارداد

6,479,700.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

6,479,700.00
افغانی

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/20

تاریخ ختم قرارداد

1397/01/20

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و ترمیم دیوار های استنادی ساحات پل جوگی مسیر سرک سنگر ولسوالی علینگار

نام پروژه

6,479,700.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/01/20

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار وترمیمات دیوار های استنادی از ساحات پل جوگی در مسیرسرک سنگر ولسوالی علینگار

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/20

تاریخ ختم قرارداد

1397/01/20

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

6,479,700.00
افغانی

قیمت قرارداد

6,479,700.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت