چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

99.94%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
علینگار (لغمان) departments.ministry_ (activity_type.activity_type_ - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص حکومت افغانستان -621 420568
عکس ها
هدف پروژه
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار مجدد پل تپاک (نلیار) در مسیر سرک عمومی ولسوالی علینگار

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی لینکار سادات,

شرکت برنده نهایی

9,246,710.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/04/31

تاریخ مکتوب آغاز کار

1396/12/02

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار مجدد پل تپاک (نلیار) در مسیر سرک عمومی ولسوالی علینگار

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی لینکار سادات,

شرکت قراردادی

9,246,710.00
افغانی

قیمت قرارداد

9,246,710.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

9,241,456.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/04/31

تاریخ شروع قرارداد

1396/12/02

تاریخ ختم قرارداد

1396/12/02

تاریخ ختم نهایی

0 سال 7 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار مجدد پل تپاک (نلیار) در مسیر سرک عمومی ولسوالی علینگار

نام پروژه

9,241,456.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1396/12/02

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار مجدد پل تپاک (نلیار) در مسیر سرک عمومی ولسوالی علینگار

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/04/31

تاریخ شروع قرارداد

1396/12/02

تاریخ ختم قرارداد

1396/12/02

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

9,246,710.00
افغانی

قیمت قرارداد

9,246,710.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت