چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

291.98%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
هرات (هرات) قوای کار (سرک ولایتی - آسفالت ) 3 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1396 420320
عکس ها
هدف پروژه
به اساس هدایت جلالتماب محترم ریس صاحب جمهور .ج.ا.ا وزارت فواید عامه وظیفه گرفت تا در برنامه ی افتتاح پروژه ملی تاپی در ولایت هرات مطابق به پلان ترتیب شده ای کمیسون مرکزی برگذاری افتتاح پروژه تاپی اجرات مرتبط به وظیفه در بخش ساختمانهای مختلف انجام داده.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه اعمار ساختمان کندن کاری٬ پرکاری ٬ هموار کاری و DBST میدانچه نشست هلیکوپتر در ساحه بندر تورغندی ولایت هرات

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

منبع واحد

روش تدارکات

1396/09/20

شروع اعلان داوطلبی

1396/09/26 09:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت تاسیسات بازسازی و مهندسی افغانستان

شرکت هایی داوطلب

1396/09/26 - 1396/09/29

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت تاسیسات بازسازی و مهندسی افغانستان,

شرکت برنده نهایی

19,280,900.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/10/02

تاریخ مکتوب آغاز کار

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه اعمار ساختمان کندن کاری٬ پرکاری ٬ هموار کاری و DBST میدانچه نشست هلیکوپتر در ساحه بندر تورغندی ولایت هرات

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت تاسیسات بازسازی و مهندسی افغانستان,

شرکت قراردادی

19,280,900.00
افغانی

قیمت قرارداد

19,280,900.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

56,296,057.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/10/02

تاریخ شروع قرارداد

تاریخ ختم قرارداد

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

پروژه ها غرض امادگی افتتاح پروژه ملی تاپی در ولایت هرات

نام پروژه

56,296,057.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه اعمار ساختمان کندن کاری٬ پرکاری ٬ هموار کاری و DBST میدانچه نشست هلیکوپتر در ساحه بندر تورغندی ولایت هرات

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/10/02

تاریخ شروع قرارداد

تاریخ ختم قرارداد

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

19,280,900.00
افغانی

قیمت قرارداد

19,280,900.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت