چاپ

خدمات

مرحله کاری

%

پیشرفت فزیکی

کار جریان دارد

وضعیت فعلی

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
کابل (کابل) PMO (خدمات - نامشحص ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص --- 1397 420105
عکس ها
هدف پروژه
بررسی از شفافیت کار کرد های مالی و تدارکاتی دفتر تنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیائی.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه خدمات مشورتی برای بررسی سیستم مالی دفتر PMO از سال 2017

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/10/03

شروع اعلان داوطلبی

1397/02/30 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- Alliott Gulf ltd,2- E&Y,3- Faisal Naseem,4- PKF,5- Satyapro Invest,6-SBH

شرکت هایی داوطلب

1397/02/31 -

شروع/ختم ارزیابی آفرها

دالر

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت برنده نهایی

افغانی

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه خدمات مشورتی برای بررسی سیستم مالی دفتر PMO از سال 2017

نام پروژه

افغانی

هزینه تکمیل پروژه

تاریخ تکمیل پروژه