چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سرپل (سرپل) واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان (پل - کانکریت ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص هندوستان 1396 420320
عکس ها
هدف پروژه
وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان معبر آهنکانکریتی آسیا آباد ولایت سرپل بطول 35 متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/05/26

شروع اعلان داوطلبی

1395/06/16 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1395/06/17 - 1395/08/01

شروع/ختم ارزیابی آفرها

280,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/12/04 - 1395/12/11

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی گل احمد پیغامی,

شرکت برنده نهایی

8,947,800.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/04/17

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/01/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان معبر آهنکانکریتی آسیا آباد ولایت سرپل بطول 35 متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی گل احمد پیغامی,

شرکت قراردادی

8,947,800.00
افغانی

قیمت قرارداد

8,947,800.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

8,947,800.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/04/17

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/30

تاریخ ختم قرارداد

1397/01/30

تاریخ ختم نهایی

0 سال 9 ماه 10 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار معبر آسیاه آباد به طول 35 متر

نام پروژه

8,947,800.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/01/30

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه ساختمان معبر آهنکانکریتی آسیا آباد ولایت سرپل بطول 35 متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/04/17

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/30

تاریخ ختم قرارداد

1397/01/30

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

8,947,800.00
افغانی

قیمت قرارداد

8,947,800.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت