چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

98.70%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سنچارک (سرپل) واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان (پل - کانکریت ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص هندوستان 1396 420320
عکس ها
هدف پروژه
وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی فرشغان ولایت سرپل بطول 18 متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/05/26

شروع اعلان داوطلبی

1395/06/16 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1395/06/18 - 1395/07/18

شروع/ختم ارزیابی آفرها

4,615.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1395/08/03 - 1395/08/10

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی ریورویو,

شرکت برنده نهایی

13,294,820.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/01/19

تاریخ مکتوب آغاز کار

1396/09/12

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی فرشغان ولایت سرپل بطول 18 متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی ریورویو,

شرکت قراردادی

13,294,820.00
افغانی

قیمت قرارداد

13,294,820.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

13,121,967.70
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/01/19

تاریخ شروع قرارداد

1396/09/12

تاریخ ختم قرارداد

1396/09/12

تاریخ ختم نهایی

0 سال 7 ماه 25 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار یک پایه پل اساسی به طول 18 متر در قریه فرشقان

نام پروژه

13,121,967.70 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1396/09/12

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی فرشغان ولایت سرپل بطول 18 متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/01/19

تاریخ شروع قرارداد

1396/09/12

تاریخ ختم قرارداد

1396/09/12

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

13,294,820.00
افغانی

قیمت قرارداد

13,294,820.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت