چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

99.99%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سرپل (سرپل) واحد هماهنگی پروژه های تمویلی هندوستان (پل - کانکریت ) 0 ( نامشخص) / 0 (نامشخص هندوستان 1395 420320
عکس ها
هدف پروژه
وصل سرک جهت کاهش فواصل بین ولسوالی ها بهبود وضعیت اقتصادی رشد زراعت بهبود وضعیت اجتماعی و دسترسی به خدمات برای مردم محل.
نظریات مردم
ثبت نظریه

ساختمان پل آهن کانکریتی قاضی کنتی بطول 33 متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/06/01

شروع اعلان داوطلبی

1395/06/28 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1395/06/29 - 1395/08/13

شروع/ختم ارزیابی آفرها

460,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/08/23 - 1395/08/30

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی مالک هژدر,

شرکت برنده نهایی

13,499,524.60
افغانی

قیمت قرارداد

1395/10/28

تاریخ مکتوب آغاز کار

1396/09/03

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

ساختمان پل آهن کانکریتی قاضی کنتی بطول 33 متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی مالک هژدر,

شرکت قراردادی

13,499,524.60
افغانی

قیمت قرارداد

13,499,524.60
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

13,498,470.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/10/28

تاریخ شروع قرارداد

1396/09/03

تاریخ ختم قرارداد

1396/09/03

تاریخ ختم نهایی

0 سال 10 ماه 5 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار یک پایه پل اساسی به طول 33 متر در قریه قاضی کینی

نام پروژه

13,498,470.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1396/09/03

تاریخ تکمیل پروژه

ساختمان پل آهن کانکریتی قاضی کنتی بطول 33 متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/10/28

تاریخ شروع قرارداد

1396/09/03

تاریخ ختم قرارداد

1396/09/03

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

13,499,524.60
افغانی

قیمت قرارداد

13,499,524.60
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت