چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

91.73%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
خواجه بهاءالدین (تخار) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 3.823 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
این سرک به طول 3.823 کیلومتر با 10 متر پل آهن کانکریتی در منطقه قصر زرگران ناحیه ششم ولایت تخار موقعیت دارد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک و پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اسفالت ریزی سرک قصر زرگران ناحیه ششم ولایت تخار به طول 3.823 کیلومتر و ساختمان 10 متر پل آهن کانکریتی، زون شمال شرق

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

شروع اعلان داوطلبی

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

-

شروع/ختم ارزیابی آفرها

افغانی

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی کنسروبیل,

شرکت برنده نهایی

76,486,997.22
افغانی

قیمت قرارداد

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/07/24

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اسفالت ریزی سرک قصر زرگران ناحیه ششم ولایت تخار به طول 3.823 کیلومتر و ساختمان 10 متر پل آهن کانکریتی، زون شمال شرق

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی کنسروبیل,

شرکت قراردادی

76,486,997.22
افغانی

قیمت قرارداد

76,486,997.22
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

70,158,315.50
افغانی

مجموعه پرداخت

تاریخ شروع قرارداد

1397/07/24

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/02

تاریخ ختم نهایی

---

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 0 ماه 8 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • 1- مشکلات اجتماعی. 2- موجودیت پایه های برق.

اسفالت ریزی سرک قصر زرگران ناحیه ششم ولایت تخار به طول 3.823 کیلومتر و ساختمان 10 متر پل آهن کانکری

نام پروژه

70,158,315.50 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/08/02

تاریخ تکمیل پروژه

اسفالت ریزی سرک قصر زرگران ناحیه ششم ولایت تخار به طول 3.823 کیلومتر و ساختمان 10 متر پل آهن کانکریتی، زون شمال شرق

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

1397/07/24

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/02

تاریخ ختم نهایی

0 سال 0 ماه 8 روز

تعدیل زمانی

76,486,997.22
افغانی

قیمت قرارداد

76,486,997.22
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • 1- مشکلات اجتماعی. 2- موجودیت پایه های برق.