چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

99.34%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
دشت ارچی (کندز) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 30 ( کیلومتر) / 8 (متر بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
حفظ مراقیت 800+19 کیلومتر سرک جغلی از سرک اسفالت ارچی الی ولسوالی ارچی و 200+10 کیلومتر از ولسوالی ارچی الی سرحد ولسوالی خواجه غار ولایت تخار. این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

حفظ مراقیت 800+19 کیلومرت سرک جغلی از سرک اسفالت ارچی الی ولسوالی ارچی ولایت کندز زون شمال شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/05/24

شروع اعلان داوطلبی

1397/06/20 17:25:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرکسازی رود آمو - شرکت ساختمانی مسعود ستار.

شرکت هایی داوطلب

1397/07/07 - 1397/07/17

شروع/ختم ارزیابی آفرها

900,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/07/22 - 1397/07/29

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی مسعود ستار,

شرکت برنده نهایی

20,866,538.49
افغانی

قیمت قرارداد

1397/08/30

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/04/03

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

حفظ مراقیت 800+19 کیلومرت سرک جغلی از سرک اسفالت ارچی الی ولسوالی ارچی ولایت کندز زون شمال شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی مسعود ستار,

شرکت قراردادی

20,866,538.49
افغانی

قیمت قرارداد

20,866,538.49
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

20,728,212.10
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/08/30

تاریخ شروع قرارداد

1398/04/03

تاریخ ختم قرارداد

1398/04/03

تاریخ ختم نهایی

0 سال 7 ماه 1 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

حفظ مراقیت 800+19 کیلو متر سرک جغلی از سرک اسفالت ارچی الی ولسوالی ارچی و 200+10 کیلومتر از ولسوالی ارچی الی سرحد ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

نام پروژه

20,728,212.10 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/04/03

تاریخ تکمیل پروژه

حفظ مراقیت 800+19 کیلومرت سرک جغلی از سرک اسفالت ارچی الی ولسوالی ارچی ولایت کندز زون شمال شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/08/30

تاریخ شروع قرارداد

1398/04/03

تاریخ ختم قرارداد

1398/04/03

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

20,866,538.49
افغانی

قیمت قرارداد

20,866,538.49
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت