چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

95.08%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
چغچران (غور) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 33 ( کیلومتر) / 6 (متر بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
سرک از میدان بازار الی پای خاک بادک که به سمت غرب ولایت غور موقعیت دارد ، قبلآً توسط وزارت محترم فواید عامه ساخته شده است این سرک ولسوالی های شهرک ، تولک وجشت شریف را باهم وصل میکند که از میدان بازار کیلو متر (0+000) شروع و به پای خاک بادک کیلومتر (33+000) ختم میشود، مردم این ولسوالی ها از طریق این سرک از فیروز کوه به شهر هرات رفت وآمد مینمایند. مردم که در مسیر سرک زندهگی میکنند موقع رفت وآمد نظر به خرابی سرک بسیار دچار مشکل بوده وحالت سرک به مرور زمان بد تر شده میرود از آن جائیکه تا کنون سرک متذکره تا کنون حفظ وماقبت نشده است حالت موجودۀ سرک بدتر گردیده است به حفظ ومراقبت دوره ئی ضرورت دارد که با ترمیم این سرک تحت حفظ ومراقبت دوره ئی سهولت زیا دی برای رفت وآمد ولسوالی های فوق الذ کر به شهر هرات ببا می آورد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

حفظ ومراقبت دوره ئی 000+33 کیلومتر سرک جغلی ازمیدان بازار کیلومتر 000+0 الی پای خاک بادک کیلومتر 000+33 در ولسوالی فیروز کوه ولایت غور

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/01/08

شروع اعلان داوطلبی

1397/02/10 20:44:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرک سازی دولت یار ، شرکت ساختمانی اکسس گروپ، شرکت ساختمانی و سرک سازی تابش امید، شرکت ساختمانی و سرک سازی نوی شاب

شرکت هایی داوطلب

1397/02/08 - 1397/02/31

شروع/ختم ارزیابی آفرها

150,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/03/07 - 1397/03/14

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی سرک سازی برادران دولت یار,

شرکت برنده نهایی

24,350,947.85
افغانی

قیمت قرارداد

1397/04/20

تاریخ مکتوب آغاز کار

1398/02/23

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

حفظ ومراقبت دوره ئی 000+33 کیلومتر سرک جغلی ازمیدان بازار کیلومتر 000+0 الی پای خاک بادک کیلومتر 000+33 در ولسوالی فیروز کوه ولایت غور

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی سرک سازی برادران دولت یار,

شرکت قراردادی

24,350,947.85
افغانی

قیمت قرارداد

24,350,947.85
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

23,151,939.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/04/20

تاریخ شروع قرارداد

1398/02/23

تاریخ ختم قرارداد

1398/02/23

تاریخ ختم نهایی

0 سال 10 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

حفظ ومراقبت دوره ئی 000+33 کیلومتر سرک جغلی ازمیدان بازار

نام پروژه

23,151,939.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/02/23

تاریخ تکمیل پروژه

حفظ ومراقبت دوره ئی 000+33 کیلومتر سرک جغلی ازمیدان بازار کیلومتر 000+0 الی پای خاک بادک کیلومتر 000+33 در ولسوالی فیروز کوه ولایت غور

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/04/20

تاریخ شروع قرارداد

1398/02/23

تاریخ ختم قرارداد

1398/02/23

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

24,350,947.85
افغانی

قیمت قرارداد

24,350,947.85
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت