چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

93.85%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
جاغوری (غزنی) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 16.5 ( کیلومتر) / 7 (متر بانک جهانی 1397 420106
عکس ها
هدف پروژه
سرک ازسنگ ماشه الی کوتل قرغنه که به سمت شرق ولسوالی جاغوری ولایت غزنی موقعیت دارد ، در سال 2007 از طرف موسسۀ IRD قسماً باز سازی شده است موقعیت پروژه از ولسوال جاغوری به سمت ولسوالی ملستان بوده، از سنگ ماشه کیلومتر 0+000 الی کوتل قرغنه کیلو متر 500+16ولسوالی جاغوری ختم می شود دارای طول مجموعی 500+16 کیلو متر بوده که بخش اعظم ولسوالی دایه، ولسوالی مالستان وولسوالی ناور را تحت پوشش قار میدهد علاوه برین مردم ولایات اروزگان ودایکندی غرض رفت وآمد خود ازین سرک استفاده مینمایند از آن جائیکه تا کنون حفظ ومراقبت نشدهاست موجودۀ بدتر گردیده است به حفظ ومراقبت دوره ئی ضرورت دارد که با ترمیم این سرک تحت حفظ ومراقبت دوره ئی سهولت برای ولسوالی های دایه،
نظریات مردم
ثبت نظریه

حفظ ومراقبت دوره ئی 500+16 کیلومتر سرک جغلی ازسنگ ماشه کیلومتر 000+0 الی کوتل قرغنه کیلومتر 16+500 در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1397/01/19

شروع اعلان داوطلبی

1397/02/18 20:54:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

راه روان سمارت بلدرز ، شرکت ساختمانی اکسس گروپ ، شرکت ساختمانی احمدی مسکان

شرکت هایی داوطلب

1397/02/18 - 1397/03/07

شروع/ختم ارزیابی آفرها

250,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1397/03/15 - 1397/03/22

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی اکسس گروپ,

شرکت برنده نهایی

8,407,434.00
افغانی

قیمت قرارداد

1397/04/20

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/10/24

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

حفظ ومراقبت دوره ئی 500+16 کیلومتر سرک جغلی ازسنگ ماشه کیلومتر 000+0 الی کوتل قرغنه کیلومتر 16+500 در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی اکسس گروپ,

شرکت قراردادی

8,407,434.00
افغانی

قیمت قرارداد

8,407,434.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

7,890,039.80
افغانی

مجموعه پرداخت

1397/04/20

تاریخ شروع قرارداد

1397/10/24

تاریخ ختم قرارداد

1397/10/24

تاریخ ختم نهایی

0 سال 6 ماه 3 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

حفظ ومراقبت دوره ئی سرک جغلی ازسنگ ماشه کیلومتر 0 الی کوتل قرغنه کیلومتر 500+16 در ولسوالی جاغوری

نام پروژه

7,890,039.80 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/10/24

تاریخ تکمیل پروژه

حفظ ومراقبت دوره ئی 500+16 کیلومتر سرک جغلی ازسنگ ماشه کیلومتر 000+0 الی کوتل قرغنه کیلومتر 16+500 در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1397/04/20

تاریخ شروع قرارداد

1397/10/24

تاریخ ختم قرارداد

1397/10/24

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

8,407,434.00
افغانی

قیمت قرارداد

8,407,434.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت