چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

68.54%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
پنجاب (بامیان) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - جغلی ) 63 ( کیلومتر) / 6 (متر بانک جهانی 1392 420106
عکس ها
هدف پروژه
حفظ و مراقبت دوریی 63 کیلومتر سرک جغلی از سه راهی خرقل الی مرکز ولسوالی پنجاب بخش اول لات دوم : 1- پرکاری وترمیم رده های سرک. 2- دوباره جغل اندازی سرک. 3- پاک کاری پلچک های. 4- پاک کاری ومنظم ساختن جویچه های بغلی سرک. 5- ترمیم شانه های به دوطرف سرک ومنظم ساختن میل شانه ها. 6- ترمیم پلچک ها 7-ترمیم معبرها 8-ترمیم پلها 10-ترمیم دیوارهای استنادی 1- پرکاری وترمیم رده های سرک. 2- دوباره جغل اندازی سرک. 3- پاک کاری پلچک های. ترمیم پلچک ها 4- پاک کاری ومنظم ساختن جویچه های بغلی سرک. 5- ترمیم شانه های به دوطرف سرک ومنظم ساختن میل شانه ها.
نظریات مردم
ثبت نظریه

حفظ مراقبت دوره یی 63 کیلومتر سرک جغلی از سه راهی خرقل الی مرکز ولسوالی پنجاب بخش اول لات دوم ولایت بامیان زون بامیان.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1391/01/07

شروع اعلان داوطلبی

1393/01/23 02:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی امریفای. شرکت ساختمانی یحیا لاند بیلدر. شرکت ساختمانی گولدین بلاک و ساحل منصوری. شرکت ساختمانی سمندر شریف گروپ. شرکت ساختمانی رحمت سادات. شرکت ساختمانی صیمیم وفا. شرکت ساختمانی امداد.شرکت ساختمانی بنیاد افغان. شرکت ساختمانی ورنا. شرکت ساختمانی ضهاک

شرکت هایی داوطلب

1393/02/10 - 1393/03/17

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,100,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1391/01/07 - 1391/01/08

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی امداد,

شرکت برنده نهایی

46,566,812.00
افغانی

قیمت قرارداد

1393/11/01

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/05/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

حفظ مراقبت دوره یی 63 کیلومتر سرک جغلی از سه راهی خرقل الی مرکز ولسوالی پنجاب بخش اول لات دوم ولایت بامیان زون بامیان.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی امداد,

شرکت قراردادی

46,566,812.00
افغانی

قیمت قرارداد

48,651,914.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

33,347,442.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1393/11/01

تاریخ شروع قرارداد

1395/05/09

تاریخ ختم قرارداد

1395/05/09

تاریخ ختم نهایی

1 سال 6 ماه 7 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

2,085,102.00

مقدار تعدیل پولی
  • 1- سرازیر شدن سیلاب های شدید در ساحه کار. 2- مشکلات امنیتی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک که مانع انتقال ماشینری به ساحه کار گردید. 3- عدم اجراء به موقع حواله قراردادی. 4- مشکلات تخنیکی از جانب قراردادی.

حفظ و مراقبت دوریی 63 کیلومتر سرک جغلی از سه راهی خرقل الی مرکز ولسوالی پنجاب بخش اول لات دوم

نام پروژه

33,347,442.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1395/05/09

تاریخ تکمیل پروژه

حفظ مراقبت دوره یی 63 کیلومتر سرک جغلی از سه راهی خرقل الی مرکز ولسوالی پنجاب بخش اول لات دوم ولایت بامیان زون بامیان.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1393/11/01

تاریخ شروع قرارداد

1395/05/09

تاریخ ختم قرارداد

1395/05/09

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

46,566,812.00
افغانی

قیمت قرارداد

48,651,914.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

2,085,102.00
افغانی

تعدیل قیمت
  • 1- سرازیر شدن سیلاب های شدید در ساحه کار. 2- مشکلات امنیتی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک که مانع انتقال ماشینری به ساحه کار گردید. 3- عدم اجراء به موقع حواله قراردادی. 4- مشکلات تخنیکی از جانب قراردادی.