چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
دوشی (بغلان), پل خمری (بغلان) ریاست تنظیم پروژه ها (سرک ملی - آسفالت ) 52 ( کیلومتر) / 7 (متر حکومت افغانستان 1392 420011
عکس ها
هدف پروژه
سرک مذکورکه بخش ازسرک حلقوی افغانستان میباشد ولایت های شمالی کشوررا با عبورازگذرگاه سالنگ به پایتخت کشوروصل مینماید که درحدود کمترازنصف نفوس کشورازاین مسیررفت وآمد مینمایند که ازلحاظ رشد اقتصادی وزراعتی درسطح کشورازاهمیت خاص برخوردار بوده همچنان مواد معادن ذغال سنگ کرکر ولایت بغلان با عبور ازهمین مسیربه ولسوالی های مربوطه ولایت بغلان وولایات همجوارانتقال میابد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

احیای مجدد-قیرریزی ساختمان سرک دوشی الی پلخمری به طول 51.98 کیلومتر ولایت بغلان

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1390/11/09

شروع اعلان داوطلبی

1390/11/29 14:59:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1390/11/29 -

شروع/ختم ارزیابی آفرها

650,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی اسلام تریدینگ کنسورشیم, شرکت ساختمانی نبی زاده وردک,

شرکت برنده نهایی

17,807,645.10
دالر

قیمت قرارداد

1391/02/03

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/01/07

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

احیای مجدد-قیرریزی ساختمان سرک دوشی الی پلخمری به طول 51.98 کیلومتر ولایت بغلان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی اسلام تریدینگ کنسورشیم, شرکت ساختمانی نبی زاده وردک,

شرکت قراردادی

17,807,645.10
دالر

قیمت قرارداد

22,006,645.10
دالر

قیمت نهایی قرارداد

22,006,645.10
دالر

مجموعه پرداخت

1391/02/03

تاریخ شروع قرارداد

1395/01/07

تاریخ ختم قرارداد

1395/01/07

تاریخ ختم نهایی

3 سال 11 ماه 1 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

2.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

4,199,000.00

مقدار تعدیل پولی

احیای مجدد-قیرریزی ساختمان سرک دوشی الی پلخمری به طول 51.98 کیلومتر ولایت بغلان

نام پروژه

1,503,936,054.18 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1395/01/07

تاریخ تکمیل پروژه

احیای مجدد-قیرریزی ساختمان سرک دوشی الی پلخمری به طول 51.98 کیلومتر ولایت بغلان

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1391/02/03

تاریخ شروع قرارداد

1395/01/07

تاریخ ختم قرارداد

1395/01/07

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

17,807,645.10
دالر

قیمت قرارداد

22,006,645.10
دالر

قیمت نهایی قرارداد

4,199,000.00
دالر

تعدیل قیمت