چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
گذره (هرات) واحد تطبیق پروژه ها تمویلی دولت ایتالیا (سرک ولایتی - آسفالت ) 25.008 ( کیلومتر) / 7 (متر ایتالیا 1395 420106
عکس ها
هدف پروژه
دولت افغانستان بنا به تقاضای شهروندان هرات و رفع ازدحام ترافیکی از مرکز ولایت ضرورت به اعمارپروژه سرک بایپاس هرات در خارج از شهر هرات به منظور بهبود بخشیدن جریان ترافیک اعمار و منحیث یک مسیر الترناتیف یا بدیل برای وصل نمودن سرک هرات- اسلام قلعه به هرات – کندهار بوده به خصوص برای عبور و مرور وسایط سنگین میباشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمارساختمان سرک بایپاس هرات لات دوم به طول (408+45-400+20) کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1393/11/27

شروع اعلان داوطلبی

1394/02/12 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

55

شرکت هایی داوطلب

1394/02/12 - 1394/11/04

شروع/ختم ارزیابی آفرها

300,934.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1395/03/30 -

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت برنده نهایی

11,494,533.76
دالر

قیمت قرارداد

1395/07/12

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/01/06

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمارساختمان سرک بایپاس هرات لات دوم به طول (408+45-400+20) کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت قراردادی

11,494,533.76
دالر

قیمت قرارداد

11,746,249.48
دالر

قیمت نهایی قرارداد

11,746,173.47
دالر

مجموعه پرداخت

1395/07/12

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/06

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/16

تاریخ ختم نهایی

2 سال 1 ماه 4 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

0 سال 7 ماه 12 روز

مدت تعدیل شده

251,715.72

مقدار تعدیل پولی
  • بنا به موجودیت مشکلات امنیتی، آب هوا تعدیل زمانی منظور گردید.
  • بنا به موجودیت مشکلات امنیتی، آب هوا تعدیل زمانی منظور گردید.

اعمارساختمان سرک بایپاس هرات لات دوم به طول (408+45-400+20) کیلومتر

نام پروژه

802,734,524.05 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/08/16

تاریخ تکمیل پروژه

اعمارساختمان سرک بایپاس هرات لات دوم به طول (408+45-400+20) کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/07/12

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/06

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/16

تاریخ ختم نهایی

0 سال 7 ماه 12 روز

تعدیل زمانی

11,494,533.76
دالر

قیمت قرارداد

11,746,249.48
دالر

قیمت نهایی قرارداد

251,715.72
دالر

تعدیل قیمت
  • بنا به موجودیت مشکلات امنیتی، آب هوا تعدیل زمانی منظور گردید.
  • بنا به موجودیت مشکلات امنیتی، آب هوا تعدیل زمانی منظور گردید.