چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

99.94%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
زنده جان (هرات) واحد تطبیق پروژه ها تمویلی دولت ایتالیا (سرک ولایتی - آسفالت کانکریت ) 20.4 ( کیلومتر) / 7 (متر ایتالیا 1394 420106
عکس ها
هدف پروژه
دولت افغانستان بنا به تقاضای شهروندان هرات و رفع ازدحام ترافیکی از مرکز ولایت ضرورت به اعمارپروژه سرک بایپاس هرات در خارج از شهر هرات به منظور بهبود بخشیدن جریان ترافیک و منحیث یک مسیر الترناتیف یا بدیل برای وصل نمودن سرک هرات- اسلام قلعه به هرات – کندهار بوده به خصوص برای عبور و مرور وسایط سنگین میباشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمارساختمان سرک بایپاس هرات لات اول به طول (400+20-000+0) کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1393/04/15

شروع اعلان داوطلبی

1393/06/11 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

\\61\\

شرکت هایی داوطلب

1393/06/13 - 1393/11/05

شروع/ختم ارزیابی آفرها

300,934.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1394/03/05 - 1394/03/19

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت برنده نهایی

10,890,001.84
دالر

قیمت قرارداد

1395/11/09

تاریخ مکتوب آغاز کار

1395/12/22

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمارساختمان سرک بایپاس هرات لات اول به طول (400+20-000+0) کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی یونیک بلدرز,

شرکت قراردادی

10,890,001.84
دالر

قیمت قرارداد

10,890,001.84
دالر

قیمت نهایی قرارداد

10,882,940.94
دالر

مجموعه پرداخت

1395/11/09

تاریخ شروع قرارداد

1395/12/22

تاریخ ختم قرارداد

1396/03/24

تاریخ ختم نهایی

0 سال 4 ماه 15 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

0 سال 3 ماه 2 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمارساختمان سرک بایپاس هرات لات اول به طول (400+20-000+0) کیلومتر

نام پروژه

743,741,137.32 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1396/03/24

تاریخ تکمیل پروژه

اعمارساختمان سرک بایپاس هرات لات اول به طول (400+20-000+0) کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/11/09

تاریخ شروع قرارداد

1395/12/22

تاریخ ختم قرارداد

1396/03/24

تاریخ ختم نهایی

0 سال 3 ماه 2 روز

تعدیل زمانی

10,890,001.84
دالر

قیمت قرارداد

10,890,001.84
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت