چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

98.27%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سروبی (کابل), قرغه‌ئی (لغمان) PMO (سرک ملی - آسفالت ) 35 ( کیلومتر) / 11 (متر بانک انکشاف آسیایی 1396 420445
عکس ها
هدف پروژه
سرک کابل - جلال آباد به طول تقریبی 140 کیلومتر یکی از شاهراه اصلی کشور بوده که ولایت های مرکزی را به ولایت های شرقی وصل مینماید.الی اکنون حفظ و مراقبت 50 کیلومتر آن تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شده است . ضمناً سکشن دوم آن به طول 35 کیلومتر تحت ترمیمات میباشد. در مورد کیلومتر های متباقی باید گفت که تحت پروسه تدارکات بوده و عنقریب عقد قرارداد خواهد گردید. این شاهراه نقش اصلی را در تجارت میان افغانستان و پاکستان ایفا نموده و حفظ و مراقبت آن از ارزش بالای در رشد اقتصادی و جلوگیری از ضایعات ترانسپورتی میباشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

حفظ و مراقبت دورانی کابل - جلال آباد ( بخش دوم) بطول 35 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/03/15

شروع اعلان داوطلبی

1396/04/26 00:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- شرکت ساختمانی و انجنیری مشرق .,نوت: تعداد شرکت هائیکه شرطنامه را اخذ نموده است بتعداد 43 کمپنی داخلی و خارجی میباشد ولی تعداد آفرهائی دریافت شده یک کمپنی میباشد.

شرکت هایی داوطلب

1396/04/26 - 1396/06/20

شروع/ختم ارزیابی آفرها

133,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1396/07/29 - 1396/08/15

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت برنده نهایی

4,842,597.73
دالر

قیمت قرارداد

1396/09/12

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/09/13

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

حفظ و مراقبت دورانی کابل - جلال آباد ( بخش دوم) بطول 35 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت قراردادی

4,842,597.73
دالر

قیمت قرارداد

4,842,597.73
دالر

قیمت نهایی قرارداد

4,758,872.21
دالر

مجموعه پرداخت

1396/09/12

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/13

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/13

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 1 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

حفظ و مراقبت دورائی کابل - جلال آباد. ( بخش دوم ) بطول 35 کیلومتر

نام پروژه

325,221,743.77 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/09/13

تاریخ تکمیل پروژه

حفظ و مراقبت دورانی کابل - جلال آباد ( بخش دوم) بطول 35 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/09/12

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/13

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/13

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

4,842,597.73
دالر

قیمت قرارداد

4,842,597.73
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت