چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

91.32%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
خوست (خوست) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - آهن کانکریت ) 20 ( متر) / 7.9 (متر حکومت افغانستان 1394 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی به طول 20 متر بالای دریایی خانی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی به طول 20 متر بالای دریایی خانی خوړ (پل خانی خوړ)

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1396/03/07

شروع اعلان داوطلبی

1396/03/31 14:49:04

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی عرب شاه

شرکت هایی داوطلب

1396/04/27 - 1396/06/22

شروع/ختم ارزیابی آفرها

450,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/06/29 - 1396/07/05

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی عرب شاه,

شرکت برنده نهایی

18,053,773.50
افغانی

قیمت قرارداد

1396/07/25

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/07/21

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی به طول 20 متر بالای دریایی خانی خوړ (پل خانی خوړ)

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی عرب شاه,

شرکت قراردادی

18,053,773.50
افغانی

قیمت قرارداد

18,053,773.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

16,486,830.38
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/07/25

تاریخ شروع قرارداد

1397/07/21

تاریخ ختم قرارداد

1397/07/21

تاریخ ختم نهایی

0 سال 11 ماه 24 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی به طول 20 متر بالای دریایی خانی خوړ (پل خانی خوړ)

نام پروژه

16,486,830.38 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/07/21

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و ساختمان پل آهن کانکریتی 40.8875 درجه یی به طول 20 متر بالای دریایی خانی خوړ (پل خانی خوړ)

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/07/25

تاریخ شروع قرارداد

1397/07/21

تاریخ ختم قرارداد

1397/07/21

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

18,053,773.50
افغانی

قیمت قرارداد

18,053,773.50
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت