چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

86.52%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
تالقان (تخار) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - آهن کانکریت ) 12 ( متر) / 7.9 (متر حکومت افغانستان 1395 420106
عکس ها
هدف پروژه
این پل به طول 12 متر در مرکز شهر تالقان ولایت تخار موقعیت دارد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان 12 متر پل آهن کانکریتی کوچه کوماند و شهر تالقان مرکز ولایت تخار (پل کوچه کوماندو) ولایت تخار زون شمال شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/07/10

شروع اعلان داوطلبی

1395/08/09 10:00:19

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرک سازی باختر پروان. شرکت ساختمانی هلمند جهانی بار. شرکت ساختمانی و سرک سازی برادران مسکن ساز. شرکت ساختمانی آسیا منور. شرکت ساختمانی و انجنیری بیلد میکر. شرکت ساختمانی شغنان

شرکت هایی داوطلب

1395/08/21 - 1395/09/03

شروع/ختم ارزیابی آفرها

306,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1395/07/10 - 1395/07/17

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی شغنان,

شرکت برنده نهایی

7,074,050.00
افغانی

قیمت قرارداد

1395/09/29

تاریخ مکتوب آغاز کار

1396/09/28

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان 12 متر پل آهن کانکریتی کوچه کوماند و شهر تالقان مرکز ولایت تخار (پل کوچه کوماندو) ولایت تخار زون شمال شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی شغنان,

شرکت قراردادی

7,074,050.00
افغانی

قیمت قرارداد

7,074,050.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

6,120,510.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/09/29

تاریخ شروع قرارداد

1396/09/28

تاریخ ختم قرارداد

1396/09/28

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و ساختمان 12 متر پل آهن کانکریتی کوچه کوماندو شهر تالقان مرکز ولایت تخار

نام پروژه

6,120,510.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1396/09/28

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و ساختمان 12 متر پل آهن کانکریتی کوچه کوماند و شهر تالقان مرکز ولایت تخار (پل کوچه کوماندو) ولایت تخار زون شمال شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/09/29

تاریخ شروع قرارداد

1396/09/28

تاریخ ختم قرارداد

1396/09/28

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

7,074,050.00
افغانی

قیمت قرارداد

7,074,050.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت