چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

94.48%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
خوست و فرنگ (بغلان) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - آهن کانکریت ) 30 ( متر) / 7.9 (متر حکومت افغانستان 1394 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمان 30 متر پل آهن کانکریتی یول در مسیر سرک خوست فرنگ ولسوالی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان 30 متر پل آهن کانکریتی یول بالای سرک فرنگ ولسوالی خوست فرنگ ولایت بغلان زون شمال شرق

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/07/20

شروع اعلان داوطلبی

1395/08/12 14:16:17

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی براند سوپر و شرکت ساختمانی  سرکسازی شغنان

شرکت هایی داوطلب

1395/08/17 - 1395/09/09

شروع/ختم ارزیابی آفرها

6,150.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

1395/09/28 - 1395/10/06

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی شغنان,

شرکت برنده نهایی

18,003,760.00
افغانی

قیمت قرارداد

1395/12/16

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/02/11

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان 30 متر پل آهن کانکریتی یول بالای سرک فرنگ ولسوالی خوست فرنگ ولایت بغلان زون شمال شرق

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرکسازی شغنان,

شرکت قراردادی

18,003,760.00
افغانی

قیمت قرارداد

18,003,760.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

17,010,438.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/12/16

تاریخ شروع قرارداد

1397/02/11

تاریخ ختم قرارداد

1397/02/11

تاریخ ختم نهایی

1 سال 1 ماه 25 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • • مردم محل اجازه کندن کاری را در پل پایه قسمت شمالی پل را ندادند زیرا در نزدیک کانال آب که برق تولید میکند میباشد. الی رفتن سرویر در ساحه و تغیر دادن موقعیت پل پایه 17 روز کار توقف داده شده بود. • درخواست زورمندان محل بخاطر گرفتن پروژه به دست دوم, چون قراردادی اجازه دادن پروژه را به دست دوم را ندارد و کار پروژه از تاریخ 30/03/2017 الی 13/04/2017 به مدت ( 43 روز ) متوقف گردید, که این موضع با اداره انرپ و مقام ولایت نیز شریک ساخته شده است. • از تاریخ 02/07/2017 الی 22/07/2017 به مدت 20 روز توقف سمنت در راه توسط زورمندان محلی که باعث توقف کار گردیده بود.

اعمار و ساختمان 30 متر پل آهن کانکریتی یول در مسیر سرک خوست فرنگ ولسوالی

نام پروژه

17,010,438.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/02/11

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و ساختمان 30 متر پل آهن کانکریتی یول بالای سرک فرنگ ولسوالی خوست فرنگ ولایت بغلان زون شمال شرق

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/12/16

تاریخ شروع قرارداد

1397/02/11

تاریخ ختم قرارداد

1397/02/11

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

18,003,760.00
افغانی

قیمت قرارداد

18,003,760.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • • مردم محل اجازه کندن کاری را در پل پایه قسمت شمالی پل را ندادند زیرا در نزدیک کانال آب که برق تولید میکند میباشد. الی رفتن سرویر در ساحه و تغیر دادن موقعیت پل پایه 17 روز کار توقف داده شده بود. • درخواست زورمندان محل بخاطر گرفتن پروژه به دست دوم, چون قراردادی اجازه دادن پروژه را به دست دوم را ندارد و کار پروژه از تاریخ 30/03/2017 الی 13/04/2017 به مدت ( 43 روز ) متوقف گردید, که این موضع با اداره انرپ و مقام ولایت نیز شریک ساخته شده است. • از تاریخ 02/07/2017 الی 22/07/2017 به مدت 20 روز توقف سمنت در راه توسط زورمندان محلی که باعث توقف کار گردیده بود.