چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

99.99%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
خوست (خوست) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - آهن کانکریت ) 30 ( متر) / 7.9 (متر حکومت افغانستان 1395 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمان پل دیگان به طول 30 متر در مسیر سرک خوست منطقه دیگان این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه اعمار ساختمان پل دیگان بطول ۳۰ متر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/07/18

شروع اعلان داوطلبی

1395/08/10 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1395/08/11 - 1395/09/02

شروع/ختم ارزیابی آفرها

950,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/10/26 - 1395/11/03

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت برنده نهایی

31,437,300.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/02/02

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/02/01

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه اعمار ساختمان پل دیگان بطول ۳۰ متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت قراردادی

31,437,300.00
افغانی

قیمت قرارداد

31,437,300.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

31,433,519.00
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/02/02

تاریخ شروع قرارداد

1397/02/01

تاریخ ختم قرارداد

1397/02/01

تاریخ ختم نهایی

0 سال 11 ماه 27 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و ساختمان پل دیگان به طول 30 متر در مسیر سرک خوست منطقه دیگان

نام پروژه

31,433,519.00 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/02/01

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه اعمار ساختمان پل دیگان بطول ۳۰ متر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/02/02

تاریخ شروع قرارداد

1397/02/01

تاریخ ختم قرارداد

1397/02/01

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

31,437,300.00
افغانی

قیمت قرارداد

31,437,300.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت