چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

100.00%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
تنی (خوست) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - کانکریت ) 51 ( متر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1395 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمان 51 متر پل (مردی خیل – غورمبی) این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار ساختمان پل مردی خیل - غورمبی بطول 51 متر در مسیر سرک خوست گربز ولسوالی تنی ولایت خوست

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/07/19

شروع اعلان داوطلبی

1395/08/11 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1395/08/12 -

شروع/ختم ارزیابی آفرها

800,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/10/27 - 1395/11/04

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت برنده نهایی

24,150,065.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/01/27

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/01/27

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار ساختمان پل مردی خیل - غورمبی بطول 51 متر در مسیر سرک خوست گربز ولسوالی تنی ولایت خوست

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی و سرک سازی الیاس ویس,

شرکت قراردادی

24,150,065.00
افغانی

قیمت قرارداد

24,150,065.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

24,149,699.70
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/01/27

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/27

تاریخ ختم قرارداد

1397/01/27

تاریخ ختم نهایی

1 سال 0 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار ساختمان پل مردی خیل - غورمبی بطول 51 متر در مسیر سرک خوست گردیز ولسوالی تنی ولایت خوست

نام پروژه

24,149,699.70 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/01/27

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار ساختمان پل مردی خیل - غورمبی بطول 51 متر در مسیر سرک خوست گربز ولسوالی تنی ولایت خوست

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/01/27

تاریخ شروع قرارداد

1397/01/27

تاریخ ختم قرارداد

1397/01/27

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

24,150,065.00
افغانی

قیمت قرارداد

24,150,065.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت