چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

98.42%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
نهرین (بغلان) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - آهن کانکریت ) 120 ( متر) / 8 (متر حکومت افغانستان 1395 420106
عکس ها
هدف پروژه
اعمار و ساختمان 120 متر پل آهن کانکریتی بالای سرک نهرین الی خوست فرنگ توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان به پیش برده میشود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان 120 متر پل آهن کانکریتی بالای سرک نهرین الی خوست و فرنگ پل شهر کهنه نهرین، ولایت بغلان زون شمال شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/07/20

شروع اعلان داوطلبی

1395/08/11 10:00:36

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی  مشرق انجنیری. شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی. شرکت ساختمانی و سرک سازی راهو.شرکت ساختمانی بیروی بازسازی

شرکت هایی داوطلب

1395/08/15 - 1395/09/22

شروع/ختم ارزیابی آفرها

100,000,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/08/20 - 1395/08/27

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت برنده نهایی

44,040,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

1395/11/13

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/04/10

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان 120 متر پل آهن کانکریتی بالای سرک نهرین الی خوست و فرنگ پل شهر کهنه نهرین، ولایت بغلان زون شمال شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت قراردادی

44,040,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

44,040,000.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

43,345,591.50
افغانی

مجموعه پرداخت

1395/11/13

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/04/10

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 28 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و ساختمان 120 متر پل آهن کانکریتی بالای سرک نهرین الی خوست فرنگ

نام پروژه

43,345,591.50 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/04/10

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و ساختمان 120 متر پل آهن کانکریتی بالای سرک نهرین الی خوست و فرنگ پل شهر کهنه نهرین، ولایت بغلان زون شمال شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/11/13

تاریخ شروع قرارداد

1397/04/10

تاریخ ختم قرارداد

1397/04/10

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

44,040,000.00
افغانی

قیمت قرارداد

44,040,000.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت