چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

95.11%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
مهترلام (لغمان) برنامه ملی راه سازی روستایی (سرک ولسوالی - آسفالت ) 4.8 ( کیلومتر) / 24.84 (متر حکومت افغانستان 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
این سرک به طول 4.801 کیلومتر با فرش اسفالت در ولایت لغمان قرار دارد که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی دولت افغانستان/جاپان به پیش برده میشود. و باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه بوده و ازدحام ترافیکی داخل شهر مهترلام بابا را نیز برطرف مینماید.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان سرک حلقوی مهتر لام بابا از کیلومتر 000+0 الی 801+4 کیلومتر فرش اسفالت ولایت لغمان زون شرق.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/08/04

شروع اعلان داوطلبی

1395/08/25 13:56:45

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرکسازی مشرق

شرکت هایی داوطلب

1395/08/30 - 1395/10/04

شروع/ختم ارزیابی آفرها

12,765,500.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1395/11/12 - 1395/11/19

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت برنده نهایی

255,307,542.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/01/22

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/09/21

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان سرک حلقوی مهتر لام بابا از کیلومتر 000+0 الی 801+4 کیلومتر فرش اسفالت ولایت لغمان زون شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت قراردادی

255,307,542.00
افغانی

قیمت قرارداد

255,307,542.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

242,819,771.81
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/01/22

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/21

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/21

تاریخ ختم نهایی

1 سال 8 ماه 0 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • • موجودیت مشکلات اجتماعی در ساحه که مردم محل اجازه تخریب ملکیتهای خویش مانند خانه ها، دوکاکین، زمین های زراعتی و را در موقعیت های مختلف در امتداد سرک را ندادند, که این مشکلات از آغاز کار پروژه تا الحال موجود میباشد. • موجودیت پایه های برق در امتداد سرک به تعداد 63 پایه در کیلومتری های 000+0 الی 710+1 و 600+3 الی 800+4 که از آن جمله 14 پایه آن به ارتفاع 9 متر و 49 پایه دیگر آن به ارتفاع 12 متر قبلا نصب گردیده بود و بعد از جلسات متعدد و ارسال مکاتیب فی مابین وزارت فواید عامه، وزارت انرژی و آب، ریاست لغمان برشنا و زون شرق صورت گرفته و فلحال مشکلات پایه های برق در ساحه بین اداره های زیربط حل و تفاهم نامه امضا گردیده است.
# نوع درجه تاریخ وقوع تأثیر تأخیر (روز) وضعیت تاریخ رفع
1 مشکلات تخنیکی متوسط 1396/02/10 خیر 0 اتفاق افتاده 1396/12/23
جزئیات : • موجودیت مشکلات اجتماعی در ساحه که مردم محل اجازه تخریب ملکیتهای خویش مانند خانه ها، دوکاکین، زمین های زراعتی و را در موقعیت های مختلف در امتداد سرک را ندادند, که این مشکلات از آغاز کار پروژه تا الحال موجود میباشد. • موجودیت پایه های برق در امتداد سرک به تعداد 63 پایه در کیلومتری های 000+0 الی 710+1 و 600+3 الی 800+4 که از آن جمله 14 پایه آن به ارتفاع 9 متر و 49 پایه دیگر آن به ارتفاع 12 متر قبلا نصب گردیده بود و بعد از جلسات متعدد و ارسال مکاتیب فی مابین وزارت فواید عامه، وزارت انرژی و آب، ریاست لغمان برشنا و زون شرق صورت گرفته و فلحال مشکلات پایه های برق در ساحه بین اداره های زیربط حل و تفاهم نامه امضا گردیده است.
تصمیم اتخاذ شده : بعد از چندین بار جلسات متعدد با مسئولین وزارت انرژی و آب، ریاست برق ولایت لغمان و وزارت فواید عامه مشکلات فوق الذکر حل گردیده و به زودترین فرصت کارهای باقیمانده پروژه در ساحه آغاز میگردد.

اعمار و ساختمان سرک حلقوی مهتر لام بابا از کیلومتر 000+0 الی 801+4 کیلومتر فرش اسفالت ولایت لغمان زون شرق

نام پروژه

242,819,771.81 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/09/21

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و ساختمان سرک حلقوی مهتر لام بابا از کیلومتر 000+0 الی 801+4 کیلومتر فرش اسفالت ولایت لغمان زون شرق.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/01/22

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/21

تاریخ ختم قرارداد

1397/09/21

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

255,307,542.00
افغانی

قیمت قرارداد

255,307,542.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت
  • • موجودیت مشکلات اجتماعی در ساحه که مردم محل اجازه تخریب ملکیتهای خویش مانند خانه ها، دوکاکین، زمین های زراعتی و را در موقعیت های مختلف در امتداد سرک را ندادند, که این مشکلات از آغاز کار پروژه تا الحال موجود میباشد. • موجودیت پایه های برق در امتداد سرک به تعداد 63 پایه در کیلومتری های 000+0 الی 710+1 و 600+3 الی 800+4 که از آن جمله 14 پایه آن به ارتفاع 9 متر و 49 پایه دیگر آن به ارتفاع 12 متر قبلا نصب گردیده بود و بعد از جلسات متعدد و ارسال مکاتیب فی مابین وزارت فواید عامه، وزارت انرژی و آب، ریاست لغمان برشنا و زون شرق صورت گرفته و فلحال مشکلات پایه های برق در ساحه بین اداره های زیربط حل و تفاهم نامه امضا گردیده است.