چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

87.58%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
بلچراغ (فاریاب) برنامه ملی راه سازی روستایی (پل - آهن کانکریت ) 34 ( متر) / 7 (متر بانک جهانی 1396 420106
عکس ها
هدف پروژه
این پل به طول 34 متر در مسیر سرک میمنه الی ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب موقعیت داشته که کار باز سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده می شود. و باز سازی پل مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم این ولایت بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

اعمار و ساختمان 34 متر پل آهن کانکریتی از میمنه الی ولسوالی بلچراغ بخش اول لات اول ولایت فاریاب زون شمال.

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

داوطلبی باز

روش تدارکات

1395/11/13

شروع اعلان داوطلبی

1395/12/11 03:55:13

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت ساختمانی و سرکسازی خراسان شرق

شرکت هایی داوطلب

1396/01/20 - 1396/03/13

شروع/ختم ارزیابی آفرها

500,000.00
افغانی

مبلغ تضمین آفر

1396/03/27 - 1396/04/06

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

شرکت ساختمانی خراسان شرق,

شرکت برنده نهایی

20,007,450.00
افغانی

قیمت قرارداد

1396/04/26

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/08/30

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

اعمار و ساختمان 34 متر پل آهن کانکریتی از میمنه الی ولسوالی بلچراغ بخش اول لات اول ولایت فاریاب زون شمال.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

شرکت ساختمانی خراسان شرق,

شرکت قراردادی

20,007,450.00
افغانی

قیمت قرارداد

20,007,450.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

17,521,853.17
افغانی

مجموعه پرداخت

1396/04/26

تاریخ شروع قرارداد

1397/08/30

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/30

تاریخ ختم نهایی

1 سال 4 ماه 5 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

---

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی

اعمار و ساختمان 34 متر پل آهن کانکریتی از میمنه الی ولسوالی بلچراغ بخش اول، لات اول (چنج 730+12) ولایت فاریاب

نام پروژه

17,521,853.17 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1397/08/30

تاریخ تکمیل پروژه

اعمار و ساختمان 34 متر پل آهن کانکریتی از میمنه الی ولسوالی بلچراغ بخش اول لات اول ولایت فاریاب زون شمال.

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1396/04/26

تاریخ شروع قرارداد

1397/08/30

تاریخ ختم قرارداد

1397/08/30

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

20,007,450.00
افغانی

قیمت قرارداد

20,007,450.00
افغانی

قیمت نهایی قرارداد

افغانی

تعدیل قیمت