چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

99.60%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
برمل (پکتیکا), گومل (پکتیکا), سر روضه (پکتیکا), سروبی (پکتیکا), ارگون (پکتیکا) PMO (سرک ملی - آسفالت ) 50 ( کیلومتر) / 10 (متر حکومت افغانستان, بانک انکشاف آسیایی 1393 420348
عکس ها
هدف پروژه
پروژه شرنه انگور هده بطول 50 کیلومتر که از ولسوالی سرحوضه آغاز و به سرحد پاکستان در ولسوالی برمل ختم میگردد، که این پروژه مشتمل به دو بخش بوده که بخش اول آن 23 کیلومتر میباشد که دارای 5 پل به طول های مختلف، 83 پلچک به اندازه های مختلف ، 5 معبر و دیوارهای استنادی میباشد. - بخش دوم این پروژه بطول 27 کیلومتر که دارای 3 پل، 80 پلچک، 3 معبر و دیوارهای استنادی میباشد. - شاهراه مذکور از ولسوالی های ذیل عبور مینماید. 1- سر روضه 2- ارگون 3- سروبی 4- گومل 5- برمل میباشد. - اهمیت پروژه متذکره منبع رشد اقتصادی و اتصال ولایات جنوبی کشور با کشور پاکستان میباشد. که بعد از اتمام رسیدن پروژه مذکور در سطح زندگی اهالی زون جنوب کشور تغیرات مثبت در بخش های اقتصادی، صحی، تعلیمی ...رونما خواهد گردید.
نظریات مردم
ثبت نظریه

پروژه سرک شرنه - انگور هده بطول 50 کیلومتر

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1392/11/30

شروع اعلان داوطلبی

1393/01/30 14:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- شرکت ساختمانی شمیم جان کتوازی.,2- شرکت ساختمانی مبارک افغان.,3- شرکت ساختمانی OPCM و BKBMC و AOCC .,4- شرکت ساختمانی ریور ویو و AOCC و MEPS .,5- شرکت ساختمانی آمریکایی و خدمات لوجستیکی .,6- شرکت ساختمانی مگنن کورپ .,7- شرکت های ساختمانی ادیان  برج کانسترکشن.,8 - کمپنی های مشترک ساختمانی مب و حمید کندهاری

شرکت هایی داوطلب

1393/02/25 - 1393/04/30

شروع/ختم ارزیابی آفرها

1,000,000.00
دالر

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

MAP, HKCC,

شرکت برنده نهایی

52,197,997.10
دالر

قیمت قرارداد

1394/01/29

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/09/24

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه سرک شرنه - انگور هده

عنوان تدارکات

خدمات

نوع تدارکات

انتخاب بر اساس قیمت و کیفیت

روش تدارکات

1391/06/27

شروع اعلان داوطلبی

1392/08/25 10:00:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

شرکت هایی داوطلب

1392/09/11 - 1392/10/03

شروع/ختم ارزیابی آفرها

دالر

مبلغ تضمین آفر

-

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

دانگ آیل, Republic Corporation,

شرکت برنده نهایی

6,196,650.00
دالر

قیمت قرارداد

1394/02/10

تاریخ مکتوب آغاز کار

1397/12/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

پروژه سرک شرنه - انگور هده بطول 50 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

MAP, HKCC,

شرکت قراردادی

52,197,997.10
دالر

قیمت قرارداد

52,197,997.10
دالر

قیمت نهایی قرارداد

51,988,837.08
دالر

مجموعه پرداخت

1394/01/29

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/24

تاریخ ختم قرارداد

1398/05/18

تاریخ ختم نهایی

4 سال 3 ماه 21 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

0 سال 7 ماه 23 روز

مدت تعدیل شده

---

مقدار تعدیل پولی
  • تعدیل زمانی متذکره به اساس فیصله شماره 1714 مورخ 20 حمل 1396 کمیسیون محترم منظور گردیده است. دلایل تمدید زمانی: مشکلات شدید امنیتی ، فصل زمستان ، تغیرات در دیزاین و احجام کاری ، دیر رسیدن انجنیر نظارت کننده بنابر مشکلات امنیتی .
  • تعدیل زمانی مذکور به اساس فیصله شماره 3021 مورخ 17 جدی سال 1397 کمیسیون محترم تدارکات ملی منظور گردیده است. دلایل تعدیل :عدم تامین امنیت ، تأخیر در منظوری دیزاین و اضافه کاری بعضی از اقلام در بل احجام
  • به وقت نرسیدن کارمندان کلیدی پروژه به ساحه بعد از رخصتی های هر دو عید و باران ها و برف باری های شدید

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه سرک شرنه - انگور هده

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

دانگ آیل, Republic Corporation,

شرکت قراردادی

6,196,650.00
دالر

قیمت قرارداد

9,639,669.18
دالر

قیمت نهایی قرارداد

9,504,578.28
دالر

مجموعه پرداخت

1394/02/10

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/09

تاریخ ختم قرارداد

1399/07/09

تاریخ ختم نهایی

5 سال 5 ماه 1 روز

مدت قرارداد

0

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

3.00

تعداد تعدیل

1 سال 7 ماه 1 روز

مدت تعدیل شده

3,443,019.18

مقدار تعدیل پولی
  • از اینکه کار ساختمان پروژه متذکره به دلایل امنیتی تکمیل نگردیده، بدین ملحوظ جهت تکمیل شدن کار ساختمانی پروژه مذکور ، تمدید میعاد شرکت نظارتی به اساس شرایط قرارداد لازم است.

پروژه سرک شرنه - انگور هده بطول 50 کیلومتر

نام پروژه

4,202,465,393.26 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1398/05/18

تاریخ تکمیل پروژه

پروژه سرک شرنه - انگور هده بطول 50 کیلومتر

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1394/01/29

تاریخ شروع قرارداد

1397/09/24

تاریخ ختم قرارداد

1398/05/18

تاریخ ختم نهایی

0 سال 7 ماه 23 روز

تعدیل زمانی

52,197,997.10
دالر

قیمت قرارداد

52,197,997.10
دالر

قیمت نهایی قرارداد

دالر

تعدیل قیمت
  • تعدیل زمانی متذکره به اساس فیصله شماره 1714 مورخ 20 حمل 1396 کمیسیون محترم منظور گردیده است. دلایل تمدید زمانی: مشکلات شدید امنیتی ، فصل زمستان ، تغیرات در دیزاین و احجام کاری ، دیر رسیدن انجنیر نظارت کننده بنابر مشکلات امنیتی .
  • تعدیل زمانی مذکور به اساس فیصله شماره 3021 مورخ 17 جدی سال 1397 کمیسیون محترم تدارکات ملی منظور گردیده است. دلایل تعدیل :عدم تامین امنیت ، تأخیر در منظوری دیزاین و اضافه کاری بعضی از اقلام در بل احجام
  • به وقت نرسیدن کارمندان کلیدی پروژه به ساحه بعد از رخصتی های هر دو عید و باران ها و برف باری های شدید

خدمات مشورتی و مراقبتی برای پروژه سرک شرنه - انگور هده

عنوان قرارداد

خدمات

نوع قرارداد

1394/02/10

تاریخ شروع قرارداد

1397/12/09

تاریخ ختم قرارداد

1399/07/09

تاریخ ختم نهایی

1 سال 7 ماه 1 روز

تعدیل زمانی

6,196,650.00
دالر

قیمت قرارداد

9,639,669.18
دالر

قیمت نهایی قرارداد

3,443,019.18
دالر

تعدیل قیمت
  • از اینکه کار ساختمان پروژه متذکره به دلایل امنیتی تکمیل نگردیده، بدین ملحوظ جهت تکمیل شدن کار ساختمانی پروژه مذکور ، تمدید میعاد شرکت نظارتی به اساس شرایط قرارداد لازم است.