چاپ

تکمیل شده

مرحله کاری

100.00%

پیشرفت فزیکی

تحت ساخت

وضعیت فعلی

98.94%

پیشرفت مالی
موقعیت اداره مربوطه نوع فعالیت / مواد طول / عرض تمویل کننده سال منظوری بودجه کد بودجه
سروبی (کابل) PMO (سرک ملی - آسفالت ) 50 ( کیلومتر) / 11 (متر بانک انکشاف آسیایی 1395 420445
عکس ها
هدف پروژه
سرک کابل - جلال آباد به طول تقریبی 140 کیلومتر یکی از شاهراه اصلی کشور بوده که ولایت های مرکزی را به ولایت های شرقی وصل مینماید.الی اکنون 50 کیلومتر آن تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شده است . ضمناً به طول 35 کیلومتر بعدی آن نیز تکمیل شده. و سکشن سوم آن تحت کار میباشد. این شاهراه نقش اصلی را در تجارت میان افغانستان و پاکستان ایفا نموده و حفظ و مراقبت آن از ارزش بالای در رشد اقتصادی و جلوگیری از ضایعات ترانسپورتی میباشد.
نظریات مردم
ثبت نظریه

سکشن اول - حفظ و مراقبت سرک کابل - جلال آباد

عنوان تدارکات

ساختمان

نوع تدارکات

درخواست باز (بین المللی)

روش تدارکات

1395/01/30

شروع اعلان داوطلبی

1395/03/04 00:10:00

تاریخ و ساعت آفر گشایی

1- شرکت ساختمانی عمران هولدنگ گروپ.,2    - شرکت های مشترک ساختمانی اچکو و جهان,3- شرکت ساختمانی مشرق انجنیرنگ.,4- شرکت های ساختمانی مناف ناصری,5- شرکت های مشترک کمپنی فیض و SEA گروپ,6- شرکت ساختمانی سرک کوسمو.,7- شرکت ساختمانی نوی سهاک

شرکت هایی داوطلب

1395/03/09 - 1395/06/27

شروع/ختم ارزیابی آفرها

دالر

مبلغ تضمین آفر

1396/06/26 - 1396/07/02

شروع/ختم اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت برنده نهایی

3,361,725.77
دالر

قیمت قرارداد

1395/11/23

تاریخ مکتوب آغاز کار

1396/09/09

تاریخ ختم قرارداد

تکمیل

وضعیت

سکشن اول - حفظ و مراقبت سرک کابل - جلال آباد

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

مشرق انجینری ساختمانی شرکت,

شرکت قراردادی

3,361,725.77
دالر

قیمت قرارداد

3,600,560.77
دالر

قیمت نهایی قرارداد

3,562,267.33
دالر

مجموعه پرداخت

1395/11/23

تاریخ شروع قرارداد

1396/09/09

تاریخ ختم قرارداد

1396/09/09

تاریخ ختم نهایی

0 سال 9 ماه 17 روز

مدت قرارداد

100.00%

پیشرفت فزیکی

تکمیل

وضعیت

1.00

تعداد تعدیل

---

مدت تعدیل شده

238,835.00

مقدار تعدیل پولی

پروژه حفظ و مراقبت سرک کابل - جلال آباد ( بخش اول ) بطول 50 کیلومتر

نام پروژه

243,445,661.43 افغانی

هزینه تکمیل پروژه

1396/09/09

تاریخ تکمیل پروژه

سکشن اول - حفظ و مراقبت سرک کابل - جلال آباد

عنوان قرارداد

ساختمان

نوع قرارداد

1395/11/23

تاریخ شروع قرارداد

1396/09/09

تاریخ ختم قرارداد

1396/09/09

تاریخ ختم نهایی

0

تعدیل زمانی

3,361,725.77
دالر

قیمت قرارداد

3,600,560.77
دالر

قیمت نهایی قرارداد

238,835.00
دالر

تعدیل قیمت